Om LNK

LNK skal arbeide for å skape positive haldningar til nynorsk språk og kultur og for at kommunane og styresmaktene tek desse sakene opp gjennom sine planverk.

LNK tek på seg å vere talerøyr for medlemene og spreie informasjon som styrkjer dialektane, nynorsk skriftspråk og dei kulturtradisjonane dette står for.

På desse sidene vil du kunne finne ut kva som skjer i LNK og kven medlemene våre er. Vi presenterer kursopplegga våre og det som ligg føre av trykt materiell og tilfang. Prinsipp- og arbeidsprogram for organisasjonen er lagt ut og vi har peikt på ein del internettsider som truleg er av interesse for medlemene våre.

LNK driv også viktige kultursatsingar som Framtida.no, Framtidajunior.no, Magasinett.no og Pirion.no

  • LNK arbeider for auka bruk av nynorsk i offentleg verksemd
  • LNK arbeider for auka nynorsk kompetanse i det offentlege, for å få fram praktiske hjelpemiddel for nynorskbrukarane og for å utvikle oppdaterte, rimelege og brukartilpassa opplæringstilbod i nynorsk offentleg språk
  • LNK er ein kultur- og interesseorganisasjon for nynorskbrukarar i kommunal sektor og ein samarbeidspartnar for stat og private verksemder og organisasjonar, i arbeidet for nynorsk språk
  • LNK tek opp og fremjar spørsmål som tek vare på interessene til medlemene, og driv haldningsskapande arbeid overfor departementa, bransjeorganisasjonar og andre
  • LNK samordnar nynorskbrukarane sine rettar når det gjeld nynorsk i materiell til bruk i kommunen, i skulen og i informasjon retta mot publikum.
  • LNK set søkjelyset på aktuelle saker gjennom kurs, konferansar og anna. Døme på slike saker er utvikling av nynorske hjelpemiddel, kommunalt informasjonsarbeid og språkbruk, reglane om parallellutgåver av skulebøker, fastpris-ordninga for bøker, reglane i utdanningslovene om målformer og målbruk, kulturarbeid blant barn, nynorskmateriell for framandspråklege.

DOKUMENT

PRESENTASJON AV LNK

HANDLINGSPLANAR

HANDLINGSPLAN 2021-2022

HANDLINGSPLAN 2019-2020

HANDLINGSPLAN 2017-2018

ÅRSMELDINGAR

ÅRSMELDING: 2019-2020

ÅRSMELDING: 2017-2018

ÅRSMELDING 2015-2016

ÅRSMELDING 2013-2014

ANDRE DOKUMENT

ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSREKNESKAP 2019

ÅRSREKNESKAP 2018

 

POSTADRESSE:

LNK, Midthaugen 5, 5411 Stord

STYRE:

Styreleiar: Sara Hamre Sekkingstad

Nestleiar: Gunnar Strøm

Styremedlem: Hallvor Lilleslet

Styremedlem: Magnus Mjør

Styremedlem: Kari Vaage Gjuvsland

Varamedlemer
1. Marit Nerås Krogsæter
2. Jarand Felland
3. Kåre Martin Kleppe