Heim Nyhende Retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapslar (cookies)

Retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapslar (cookies)

Denne personvernsfråsegna gjeld for handsaminga av personopplysningar som vert gjort av LNK.no på nettstadane og mobiltenester våre (samla kalla “LNK.no”, “vi” eller “oss”).

LNK.no følgjer gjeldande personvernlover. Vi er oppteke av at du som brukar av tenestene våre forstår korleis vi handterer informasjonen vi samlar inn, og har tillit til at vi respekterer personvernet til brukarane våre. Denne personvernsfråsegna forklarer kva for ein informasjon vi samlar inn, korleis vi gjer det og kva vi brukar ho til.

LNK.no er behandlingsansvarleg for personopplysningar som vi hentar inn via nettsidene våre. Andre verksemder kan òg innhenta opplysningar om dei som vitjar tenestene våre og ha eit sjølvstendig handsamingsansvar for informasjonen. Du kan lesa meir om dette nedanfor. Viss du har nokon spørsmål i tilknyting til personvernsfråsegna, finn du kontaktopplysningane våre nedst på denne sida.

I LNK.no samlar vi ikkje inn personopplysningar utover IP-adresse og besøkshistorikk med mindre du sjølv vel å oppgje e-posten din for å melda deg på nyhendebreva våre. Vi har ikkje gjort nokon endringar i tilhøve til kva for opplysningar vi samlar inn om brukarane våre, og handsamar som før eit minimum av personopplysningar.

KORLEIS BRUKAR VI COOKIES (INFORMASJONSKAPSLAR)?

Ved å bruka LNK.no aksepterer du i at vi kan setja cookies og andre tilsvarande tekniske løysingar i nettlesaren din.

Når du brukar LNK.no sine nettsider lagrast informasjonskapslar og anna data lokalt på eininga til brukaren (PC, nettbrett, telefon). Dette ein identifikator som lager sine lokalt i nettlesaren , og kan lesast av oss og samarbeidspartnarane våre. Vi lagrar ingen data som kan identifisera einskildindivid hos oss i LNK.no.

Viss du vil vita meir om korleis vi brukar cookies kan du lesa om dette i vår cookiepolicy. På denne sida finn du òg informasjon om korleis du kan reservera deg og lenkjar til aktuelle nettsider med meir informasjon om dette.

KVA ER PERSONOPPLYSNINGAR OG KVA FOR REGLER GJELD?

Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til ein einskildperson. Det kan til dømes vera namn, bustad, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller ein kombinasjon av desse som gjer det mogleg å anslå kva for ein person som er bak dataa.

Alt bruk av personopplysningar vert rekna som handsaming av personopplysningar, som til dømes innsamling, registrering, samanstilling, lagring og utlevering eller ein kombinasjon av desse. Handsaming av personopplysningar vert regulert av personopplysningsloven.

LNK.no er drifta av Landssamanslutninga av nynorskkommunar og ABC Startsiden, og er behandlingsansvarlig for personopplysningar som vi handsamar i samband med bruk av tenestene våre og produkt. Det tyder at vi har eit ansvar for å sikra at opplysningane vert handsama ihht. til gjeldande lovar.

Dersom LNK.no gjev eit anna selskap ansvar for å handsama personopplysningar på våre vegne, nyttar vi ein såkalt databehandlar. I dei tilfella vi nyttar databehandlarar sørgjer vi for at vi inngår databehandlaravtaler som regulerer korleis databehandlaren kan handsama data som vert tilgjengeleggjort. Databehandlaren får berre handsama personopplysningar på LNK.no si vegne og til klårt og tydelege definerte føremål, slik regelverket krev.

Når du lèt oss formidla personopplysningar til andre (dvs. nokon som ikkje handsamar data på vegne av LNK.no, men som ein sjølvstendig behandlingsansvarleg), vil desse ha eit sjølvstendig ansvar for vidare handsaming av opplysningane. Det same gjeld opplysningar du utvekslar med andre nettstadar etter å ha følgt lenkjer på ein av nettsidene våre. Desse aktørane kan ikkje henta ut annan personleg informasjon enn IP-adresse og kva for av tenestene våre brukaren var på når dei så eller klikket på ein annonse. Vi utarbeider òg avtaler med desse samarbeidspartnarane som avgrensar korleis dei kan bruka dataa dei hentar frå LNK.no sine tenester og stiller krav til at dei følgjer gjeldande regelverk for handsaminga.

KVA ER HANDSAMINGSGRUNNLAGET VÅRT?

Kvar og ei handsaming av personopplysningar treng eit rettsleg grunnlag. Det tyder at før vi startar ei handsaming av personopplysningane dine, må vi sjå til at vi har rett til å utføra handsaminga.

Det følgjer av personopplysningsloven at LNK.no kan handsama personopplysningar til føremål som ivaretar ei legitim interesse så lenge ikkje omsynet til personvernet til brukarane vil vega tyngre.    LNK.no har interesser i å innhenta brukarane sine IP-adresse og dei øvrige opplysningane som skildra i denne personvernsfråsegna. Handsaminga av opplysningar gjer det mogleg å levera betre tenester for brukarane og dessutan at vi kan ta betre betalt for annonsane som vert vist på sidene våre. Vi har dessutan ei legitim interesse i å gje samarbeidspartnarane våre, annonsør og mediebyrå tilgjenge til å henta data om annonsevisingar for at LNK.no skal kunna levera effektive og konkurransedyktige annonseløysingar i dagens digitale annonseøkonomi. Dette gjer det mogleg for oss å driva uavhengig journalistisk arbeid. Gjennom å føra god kontroll med samarbeidspartnarane våre og ved å sørgja for god informasjonstryggleik vert personvernet til brukarane ivaretatt på ein god måte. Det vert òg peikt på at ein som brukar kan reservera seg mot at ens eigne opplysningar handsamast (sjå vår cookiepolicy for meir informasjon om korleis du kan gjera dette). Ut frå desse føresetnadene er kravet til loven om eit rettsleg grunnlag oppfylt.

Ved utsending av nyhendebrev og handsaming av respons frå brukarar som vel å svara på vår brukarundersøkingar frå UserReport, er handsaminga basert på samtykket ditt. Du kan når som helst trekkja dette tilbake ved å be oss stoppa utsendingane av nyhendebrev. For respons på brukarundersøkingar vil vi be om samtykket ditt kvar gong du vel å svara på denne.

KVIFOR SAMLAR VI INN OPPLYSNINGAR OM DEG?

For å tilretteleggja og tilpassa tenestene våre for brukarane slik at dei vert enklare å bruka.

For å gjera interne analysar som m.a. kan bidra i arbeidet vårt med å gjera nettsidene betre for dei som vitjar oss.

For å kunna levera, tilpassa og mæla effekten av annonsar og anna marknadsføring på nettsidene våre. Relevante annonsar gjev ei betre brukaroppleving og er betre betalt. Dette gjev oss større høve til å utvikla betre tenester utan å eksponera brukarane våre for ytterlegare annonsering. Difor nyttar vi og samarbeidspartnarane våre informasjon om åtferda til brukarane og lokasjon til å styra annonsar.

KVA FOR OPPLYSNINGAR SAMLAR VI INN OG KORLEIS BRUKAST DEI?

LNK.no lagrar ingen informasjon som kan identifisera deg som person. Vi har ikkje gjort nokon endringar i tilhøve til kva for opplysningar vi samlar inn om brukarane våre, og handsamar som før eit minimum av personopplysningar.

Vi samlar teknisk informasjon som t.d. kva for ein type nettlesar som vert brukt, om det vert nytta ein PC, mobil eller nettbrett og kva for eit operativsystem eininga har, dato og tid for besøket, IP-adresse (verta berre lagra i 7 dagar) og lokasjon basert på IP-adressa. Dette gjer det m.a. mogleg for oss å tilpassa tenestene våre til riktig eining (t.d. mobil eller desktop) og nettlesar.

Vi samlar informasjon om korleis tenestene våre vert brukt. Vi registrerer m.a. kva for sider som vert vitja, kor lenge brukarane er på sidan, kva for sider dei kom frå, der dei klikkar seg vidare og kva ein søkjer på. Dette gjer det mogleg for oss å forbetra tenestene våre og gje innhald som er relevant for brukarane våre. Vi brukar i hovudsak mæla- og analyseverktøyet Google Analytics til analyse av nyttemønster. Du kan reservera deg mot innsamling og analyse frå Google Analytics her.

Vi samlar informasjon om kva for annonsar som vert vist og kva for som vert klikka på. Dette brukar vi m.a. til å styra kor mange gjeng ein annonse vert vist til kvar enkelt brukar, og kor mange visingar ein kampanje har fått totalt som vert rapportert til annonsøren.

Vi brukar òg informasjon om korleis tenestene våre vert brukt til å laga grupper av brukarar som vi kan målrette relevante annonsar mot. Vi kan t.d. laga ei gruppe av alle som har lese motorartiklar og vise bilannonser til denne brukargruppa. Vi lagar òg statistiske modellar som lagar modellar om demografien til brukarar ut frå korleis nettsidene vert brukt.

KVA FOR OPPLYSNINER DELER VI MED SAMARBEIDSPARTNARANE VÅRE OG ANNONSØRAR?

Informasjonen som samarbeidspartnarane våre eller annonsørar samlar inn på LNK.no kan ikkje brukast til å identifisera deg som person. I dei tilfella der det vert samla inn IP-adresser inngår vi avtalar som avgrensar bruk av opplysningane og sikrar at desse vert handsama ihht. gjeldande personopplysningslov. I dei fleste tilfelle vil IP-adressa pseudonymiseres eller anonymiserast og ikkje kunne sporast tilbake til den opphavlege adressa.

Ein samarbeidspartnar kan vera eit mediebyrå som formidlar kampanjar frå annonsørar, ein annonsebørs der vi sel reklameplassane våre programmatisk, eit reklamenettverk som samlar annonseplassar frå fleire publisistar og sel dei vidare til annonsørar eller ein teknisk leverandør som bistår med analyse av trafikk og/eller kampanjar.

Samarbeidspartnarane våre og annonsørar kan setja informasjonskapslar og henta teknisk informasjon (inkl. IP-adresse) frå brukarar som har sett/klikket på ein annonse og på kva for ei nettside denne vart vist. Dei nyttar informasjonen for å levera, tilpassa og mæla effekten av annonsar på nettsidene våre. Vi kan òg dela informasjonen i samband med programmatisk annonsering. Dette er automatisert kjøp og sal av nettannonsar via ein annonsebørs der vi legg annonseplassar (visingar) ut for sal. Annonsørar kan leggja inn bod på visingar basert på kriteria til annonsøren. Når alle kriteria for annonsekjøpet stemmer, vil annonsekjøpet skje automatisk slik at annonsen vert vist i sanntid. Vi tillèt òg at annonsørar matchar dei historiske dataa sine på sidene våre slik at dei kan visa ein annonse til ein nytter som t.d. har vore inne på nettsidene til annonsøren tidlegare, gjeve at brukaren har akseptert dette når han/ho var inne på den aktuelle nettsida til annonsøren.

Når vi brukar Google-tenestene for å styra og selja annonsar deler vi òg informasjon med dei. Her er ei lenkje der du kan du lesa meir om annonsetenestene frå Google og viss du har ein Google-konto kan du òg styra annonseinnstillingane dine her.

Vi deler òg informasjon med Facebook. Ved hjelp av ein cookie  kan vi identifisera grupper av brukarar som vitjar nettsidene våre, vi kan ikkje identifisera einskildpersonar.  Ved å dela denne informasjonen med Facebook kan vi målrette annonsar på Facebook mot ulike brukargrupper basert på nyttemønsteret deira og interesser, som desse gjennom brukarvilkåra på Facebook har godkjent å dela med 3.part (annonsørar). Dersom du er nytter på Facebook kan du endra dei personlege innstillingane dine her.

Samarbeidspartnarane våre har særs avgrensa tilgjenge til personopplysningar om ABC Brukarane til startsida (berre IP-adresse og besøkshistorikk). I dei fleste tilfelle vert IP-adressa anonymisert eller pseudonymisert slik at dei ikkje kan identifisera deg som person med mindre du sjølv har gjeve dei ytterlegare informasjon t.d. ved å gjera eit kjøp i nettbutikken deira eller logga deg inn i tenestene deira. I såg tilfelle vil opplysningar som vert henta inn ikkje vera under LNK.no si kontroll og personvernsfråsegna til det enkelte selskap vil gjelda, men samarbeidspartnarane våre har gjennom avtale forplikta seg til å følgja retningslinjene våre og personopplysningsloven.

Vi kjem ikkje til å dela, selja eller formidla personopplysningar på nokon annan måte enn skildra i denne personvernsfråsegna.

Ynskjer du ikkje å motta målretta annonsar? I lenkjene under finnar du mange av samarbeidspartnarane våre og kan reservera deg mot målretta annonsar frå desse.

https://youradchoices.com/

OPPLYSNINGAR DU SJØLV OPPGJEV

Spørjeundersøkingar

Vi gjennomfører jevnlige brukarundersøkingar blant tilfeldige brukarar. Undersøkingane vert hovudsakleg gjennomført via verktøyet Survey Gizmo og UserReport. Med mindre annan informasjon er oppgjeven er alle undersøkingar vi gjennomfører anonyme og kan ikkje sporast tilbake til deg som einskildperson.

Meir informasjon om deira personvernpolicy og høve for å reservera deg finn du her:

https://privacy.userreport.com/nn-NO/for-users/privacy-policy/

Nyhendebrev

Du må sjølv registrera mailadressa di for å få nyhendebrev frå LNK.no. Vi lagrar berre mailadressa di (og evt. namn viss du vel å opplysa om dette) og kva for tema du registrerer i ein database som vert brukt til å senda ut nyhendebrev. Personopplysningane dine kan brukast til marknadsføring, innhald, annonsar og analysar. E-posten din vert berre handsama internt i LNK.no og ikkje delt med eller selt til andre aktørar.

Viss du ikkje lenger ønske å få tilsendt nyhendebreva kan du klikka på “unsubscribe” lenkja i sjølve nyhendebrevet eller senda ein e-post med e-postadressa di og informasjon om kva for eit nyhendebrev det gjeld til *Protected email*. Ynskjer du at vi slettar all informasjon vi har om deg knytt til nyhendebrevet, kan du òg senda ein mail til same adresse, med e-posten din og kva for eit nyhendebrev det gjeld.

KVA ER RETTANE DINE?

Personopplysningar vil berre lagrast så lenge vi har sakleg behov for det i samsvar med denne personvernsfråsegna og gjeldande lover.

Du kan sjølv velja å slå av cookies i din browser, slå av annonseidentifikatorer på mobilen din (les meir om korleis du gjer dette i vår  cookiepolicy), eller reservera deg mot personleg reklame på youronlinechoices eller https://youradchoices.com/.

Som registrert har du rett til å få innsyn i dei personopplysningane vi handsamar om deg. Innsynsretten omfattar informasjon om der opplysningar om deg er henta frå, til kva for føremål dei vert handsama, om dei har vorte gjeve vidare til nokon andre og i så fall kven dei har vorte gjeven vidare til.

I den graden vi har lagra opplysningar som kan knytast til deg, har du òg rett til innsyn i dei konkrete opplysningane. For LNK.no si del gjeld dette berre opplysningar vi har lagra om mottakarar av nyhendebreva våre.

Forresten lagrar vi berre IP-adresse om brukarane våre, og berre i nokon 7 dagar og knyte ikkje besøkshistorikk til nokon personlege identifikatorar. Vi veit ikkje kven som er innehavar av IP-adressene og har heller ikkje ønske eller høve til å få verifisert kven dette er. Vi kan difor ikkje gje innsyn i IP-adresser og data knytte til desse.

Dersom vi har registrert uriktig opplysningar om deg kan du òg krevja at opplysningane vert korrigert. Vidare kan du krevja at opplysningane vert sletta. Dette vil òg berre gjelda for opplysningar om mottakarar av nyhendebreva.

NYTTIGE LENKJER OM INTERNETTANALYSE OG PERSONVERN

Om webanalyse hos Datatilsynet

Om Personvernloven

Om EUs personvernsdirektiv

KONTAKTINFORMASJON

Viss du vil gjera rettane dine gjeldande eller har andre spørsmål knytt til personvern på LNK.no, kan du kontakta oss på e-post: svein @ framtida.no

KLAGERETT

Viss du meiner at LNK.no ikkje handsamar personopplysningane i samsvar med lóvar og regler, kan du klaga til Datatilsynet. Informasjon om korleis du bør gå fram finn du på nettsidene til Datatilsynet (ekstern nettstad).

BRUK AV COOKIES (INFORMASJONSKAPSLAR)

INNLEIING

Når du brukar LNK.no blir det lagra cookies og tilsvarande tekniske løysingar lokalt på eininga di (òg kalla lokal lagring av data). Cookies er tekstfiler som vert lagra i nettlesaren din, og som kan lesast av tenestene våre. Vi lagrar ingen data om deg sentralt hos oss.

Lokalt lagra data brukast for å forenkla nytta av tenestene våre, gje relevant informasjon og målrette annonsar til grupper av brukarar. Det vert òg brukt for å mæla trafikken på nettsidene våre, samla statistikk og for å forbetra tenestene våre. Både ABC Startsida og samarbeidspartnarane våre (til dømes annonsørar og leverandørane deira), kan lagra data lokalt på eininga di. Du kan lesa meir om føremål og retningslinjer for handsaming av lokalt lagra data på LNK.no i personvernerklæringa vår.

Ved å bruka LNK.no aksepterer du at vi kan setja lokalt lagra data i nettlesaren din.

KVA ER COOKIES?

“Cookies” – eller “informasjonskapslar” – er ein liten tekstfil som vert lagt i din nettlesar sin internminne. Dei fleste moderne nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptera cookies automatisk, men du kan sjølv velja å endra innstillingane slik at cookies ikkje vert akseptert.

Andre teknologiar som liknar

Vi kan òg bruka nettbøyer/pikseletikkettar for å forenkla bannerannonsering på nettsidene våre. Dette er filer som kjem frå annonsenettverket vårt og trafikkleverandøren vår, og som sporar aktiviteten på ulike nettstadar. Filene lèt annonsesystemet kjenna igjen cookies og kva for ei eining du er på, for å forstå kva for annonsar som skal visast og kva for som har vore vist.

Her er ei lenke til korleis du kan endra innstillingane i nettlesaren din.

NB! Vel du å ikkje akseptera cookies kan dette kan føra til at svært mange nettsider, inkl. våre, ikkje vil fungera optimalt.

TYPAR AV LOKAL LAGRING

Det finst ulikt typar av informasjonskapslar, som kan delast inn på ulike måtar.

Etter utløpstid

Sesjonslagring – inneheld berre data frå det noverande besøket ditt. Når du avsluttar besøket (sesjonen) vil data slettast frå eininga di. Når du til dømes stenger alle opne nettlesarvindauge eller slår eininga heilt av, vil den sesjonsbaserte dataet slettes automatisk.

Vedvarande lagring – denne informasjonen vert verande lagra etter at du avsluttar sesjonen din, inntil ein bestemd dato. Han varierer med føremålet, og kan vera i morgon, neste veke, eller neste år. Vedvarande lagring kan slettes manuelt i nettlesaren din.

Etter kva for eit domene dei tilhøyrer

Førstepart – plasserast av han som driv nettstaden du vitjar. Dette er lokal lagring ABC Startsida set sjølv, blant anna for at nettsida skal fungera og for at du som brukar skal få ei best mogleg oppleving

Tredjepart – setjast av andre enn han som driv nettstaden. Dette kan til dømes vera annonsørar som ynskjer å måla effekten av annonsar.

KORLEIS BRUKAR LNK.no COOKIES?

Statistikk og analyse

LNK.no bruker fleire analyseverktøy for å måla trafikk og unike brukarar på tenestene våre. Ved hjelp av cookies kan vi m.a. mæla lastetid, sjå kor mange brukarar vi til kvar og ei tid har inne på sidene våre, kva for ei nettside brukaren kom frå, kva for artiklar som vert lese mest, kor lang lesetid dei ulike sidene har i gjennomsnitt osb. Dette er innsikt som m.a. gjev oss forståing av korleis sidene våre vert brukt og gjer oss i stand til å forbetra brukaropplevingane i tenestene våre.

Annonsestyring og -målingar

LNK.no bruker cookies for å styra kor mange gjeng ein nytter får sjå ein annonse, og dessutan at vi mæler kor mange som ser og klikkar på den totalt for å kunna rapportera dette til annonsøren. Vi brukar òg cookies for å levera målretta annonsar, som skal vera meir relevant for brukarane.

KVA MED COOKIES FRÅ ANNONSØRAR OG ANDRE SAMARBEIDSPARTNARAR?

Når du brukar tenestene våre kan annonsørar og andre samarbeidspartnarar setja cookies og lokalt lagra data i nettlesaren din for å målrette annonsar, rapportera og analysera effekten av annonseringa sin.

Ein samarbeidspartnar kan t.d. vera eit mediebyrå som formidlar kampanjar frå annonsørar, ein annonsebørs der vi sel reklameplassane våre programmatisk, eit reklamenettverk som samlar annonseplassar frå fleire publisistar og sel dei vidare til annonsørar, eller ein teknisk leverandør som bistår med analyse av trafikk og/eller kampanjar.

Det vil vera ulike samarbeidspartnarar som set cookies på nettsidene våre avhengig av kva for annonsar som vert lasta på sidene. Du kan reservera deg mot målretta annonsar frå mange av desse aktørane på sider som youronlinechoices.com/nor/ og youradchoices.com.

KORLEIS KAN EG ADMINISTRERA OG SLETTA COOKIES OG LOKALT LAGRA DATA?

I innstillingane til nettlesaren finn du som regel eit oversyn over alle informasjonskapslar som er lagra, slik at du eventuelt kan sletta dei du ikkje ynskjer.

Du kan hindra at informasjonskapslar vert lagra på datamaskina ved å endra innstillingane i nettlesaren. Desse innstillingane finn du vanlegvis i “alternativ” eller “innstillingar”-menyen i nettlesaren. Du kan lesa meir om korleis du styrer informasjonskapslar i dei ulike nettlesarane her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...