Heim LNK HANDLINGSPLAN 2021-2022

HANDLINGSPLAN 2021-2022

Vedteke på landstinget til LNK på Stord, september 2021

NYNORSKKOMMUNANE (LNK) – TIL TENESTE

PRINSIPPROGRAM
LNK skal leggja til rette for at medlemene kan vera aktive og stolte nynorskbrukarar
og medvetne i språkspørsmål.
LNK skal arbeida for å sikra nynorsk som eit jamstilt og fullgodt bruksspråk innanfor alle delar av det offentlege. LNK skal ta eit ansvar for språkutviklinga i
medlemskommunane, og ta på seg informasjons- og kulturfaglege oppgåver som set nynorsk inn i nye samanhengar.

LNK skal vera ein pådrivar i høve til sentrale styresmakter og andre samarbeidspartar kommunane har, for å få dei til å ta språkjamstillinga på alvor. LNK skal vera ein konstruktiv, positiv og framoverretta samarbeidspart.

LNK skal ta opp saker på vegner av medlemene.

LNK skal vera ein medlemsorganisasjon, men samstundes leggja vekt på fellesskapet gjennom å tilnærma seg medlemene på ein måte som stimulerer til dialog og
tovegskommunikasjon.

ARBEIDSPROGRAM
1. Arbeid overfor medlemene våre.
LNK skal:
• styrkja språkopplæringa i kommunar, fylke og stat. LNK skal gjera medlemene gode i nynorsk, slik at dei kan tilby gode tenester til innbyggjarane sine
• arbeida for å setja språkspørsmål og språkpolitikk inn i ein vidare kulturell
samanheng, mellom anna ved å syna samanhengar mellom språk, identitet, kultur og
samfunnsutvikling
• arrangera fagsamlingar og fellestilskipingar for medlemene
• tilby kursa «På saklista» og «På brett og tavle» gratis til medlemene så langt økonomien tillet dette, og bruka tid på å presentera kursprogramma under rekrutteringsferder/medlemsbesøk
• arbeida for at medlemene trekkjer inn språk som ein naturleg del av omdømmebygginga
• arbeida for å betra kompetansen kring informasjonsarbeid i kommunane
• arbeida for meir medvetne haldningar til språk og kultur i barnehagane
• synleggjera nynorsk som bruksspråk innanfor alle sektorar – men arbeid med å synleggjera nynorsk på nett for barn og unge skal framleis prioriterast
• vidareutvikla samarbeidet med ABC Startsiden omkring Framtida.no, Framtidajunior.no og Startsida.no
• vidareutvikla samarbeidet med relevante programvareprodusentar, og arbeida for at det vert utvikla fleire digitale læremiddel, appar og meir relevant programvare på nynorsk
• sikra at Framtida.no og Framtidajunior.no får ein meir føreseieleg økonomi
• utvikla og driva nettstaden Pirion.no vidare, og arbeida for at stiftinga får ein føreseieleg økonomi
• utvikla og driva nettstaden Magasinett.no vidare, og arbeida for at stiftinga får ein meir føreseieleg økonomi
• arbeida særskilt inn mot «randsone- kommunane» som er medlemer i LNK – altså
område der nynorsk står svakt og er utsett for språkpress frå områda dei grenser til
• arbeida for at kommunane vedtek språkplanar og integrerer desse i kommunale planverk
• arbeide for gode fellesformuleringar og politikk på anbodsfeltet, som lettar arbeidet til kommunane med å sikra at dei kjøper inn tenester og varer på nynorsk.
• vidareføra LNK-fordelskortet – på nett
• arbeida for at medlemene gjennom planverka sine tydeleggjer kven som har ansvar for språk i kommunane

2. Arbeid inn mot sentrale styremakter og andre samarbeidspartar
LNK skal:
• arbeida for at kommunane ikkje skal ha meirkostnader av di dei har valt nynorsk som administrasjonsspråk, eller av di dei har språkleg delte parallellklassar/grupper i
grunnskulen
• samarbeida vidare med Språkrådet og Nynorsk kultursentrum om kartlegging av
haldningar til språk i kommunane
• arbeida for at staten, ut frå demokratiomsyn, fører vidare satsinga på ”klarspråk”
• styrkja samarbeidet med dei kommunale organisasjonane – både på arbeidsgivar-
og arbeidstakarsida
• arbeida for å få på plass årvisse kontaktmøte med KS – også på regionnivå
• synleggjera nynorsk marknadsmakt – at LNK representerer meir ein halv million menneske som bur i nynorskkommunane, og at om lag 100 000 nynorskbrukarar er tilsette i offentleg sektor
• arbeida for at fleire statlege etatar vert flytta til nynorskkommunar
• arbeida for å styrkja norskfaget i grunnskule og vidaregåande skule
• arbeida for å få på plass att ei ordning med språkleg godkjenning av læremiddel
• arbeida for at framandspråklege får fullgode læremiddel på nynorsk. Det skal vera eit statleg ansvar å syta for at det finst tilgjengeleg læringsmateriell av god kvalitet på nynorsk for framandspråklege
• arbeida for at «nynorskgruppa» i Kompetanse Noreg utviklar seg til også å bli ein fagleg pådrivar for fleire midlar til nynorsk læringsmateriell for framandspråklege.
• arbeida for at arbeidsinnvandrarar frå EØS får same rett til norskopplæring som andre framandspråklege har – finansiert gjennom statlege overføringar
• arbeida for å sikra nynorskbruk også innafor dei nye organisasjons- og selskapsformene som vert tekne i bruk i det offentlege
• gje fråsegner om og fremja medlemene sine synspunkt og interesser i samband med språk- og kultursaker

3. Kontakt med medlemene og informasjonsarbeid
LNK skal:
• utvikla den digitale satsinga i organisasjonen vidare, og følgja opp bruk av teknologiske nyvinningar
• føra vidare drifta av Framtida.no, Framtidajunior.no, ABC Startsida.no,
Magasinett.no, Pirion.no og LNK.no innafor dei budsjettrammene som til ei kvar tid gjeld
• ha aktiv kontakt med media og relevante styremakter for å få fram aktuelle saker
• utvikla samarbeidet med lokalavisene vidare
• setja av minimum to veker kvart år til medlemsbesøk og rekruttering
• stimulera til samarbeid mellom medlemene gjennom å skipa til konferansar, fagsamlingar og kurs
• arbeida vidare med strategisk nettverksbygging som kan synleggjera
nynorskkulturen.

4. Økonomi/administrasjon
LNK skal:
• ha ein tilfredsstillande eigenkapital (om lag 20% av omsetnaden)
• føra vidare dei rekrutteringsstrategiane som til ei kvar tid er vedtekne i styret
• vidareføra dei økonomiske samarbeidsavtalane, og vurdera nye
økonomiske samarbeidspartnarar
• føra vidare den noverande, desentraliserte organisasjonsstrukturen, men vurdera
alternative løysingar dersom praktiske, økonomiske eller strategiske omsyn skulle tilseia dette

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...