Heim Nyhende 35 millionar til offentlege friluftslivsområde

35 millionar til offentlege friluftslivsområde

Stortinget har løyvd 35 millionar kroner ekstra til tilrettelegging av statlege friluftslivsområde som del av regjeringas tiltakspakke for auka sysselsetjing.

Det totale beløpet til denne type tiltak er dermed 57 millionar kroner.

Aktuelle tiltak i friluftslivsområda vil vera å byggja toalett og bryggjer, opparbeide tur-, gang-, og sykkelstigar gjennom områda, laga parkeringsplassar i tilknyting til områda, gjera områda tilgjengelege for funksjonshemma og setja opp informasjonstavler.

På landsbasis er omkring 2.000 område sikra gjennom statleg eigarskap, og det er utarbeidd ei rekkje forvaltningsplanar med sikte på at viktige friluftsområde kan bli betre opparbeidde og meir tilgjengelege for folk flest.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fordelt tiltaksmidlane mellom fylka på grunnlag av innmelde behov. Dei innmelde behova kom opp i 150 millionar kroner. Størst tildeling går til Vestfold, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal.

I tillegg har DN tildelt pengar til skjøtsel og tilrettelegging av tidlegare forsvarseigedommar.

Også Friluftsrådenes Landsforbund og dei interkommunale friluftsråda er styrkte med to millionar kroner, som del av tiltakspakka. Dette for hurtig å kunne gjennomføre tilretteleggingstiltaka.

Målet med tiltakspakka er at pengane skal auke sysselsetjinga og dempe verknaden av den internasjonale finansuroa på norsk økonomi. Ho skal i hovudsak gå til aktivitetar som kan bli gjennomførte våren og sommaren 2009. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...