Heim Nyhende – Bruk oss meir

– Bruk oss meir

Politikarane kan få meir ut av nynorskorganisasjonane enn dei gjer i dag. – Vi kan hjelpe med så vel lov- og regelverk som med enkeltsaker, seier Vidar Høviskeland i LNK.

Landssamanslutninga av nynorskkommunar har god kontakt med folkevalde på nasjonalt, fylkes- og lokalnivå. Som oftast blir dei rådspurde om saker som gjeld kultur og skule, men det kjem òg spørsmål som gjeld kommunepolitikk på andre område.

LNK er ein av fleire organisasjonar som har nynorsk som eit satsings- og interesseområde. Ei rundspørjing hjå organisasjonane viser at mange allereie har ein viss kontakt med politikarar på lokalt så vel som statleg nivå. Men her er stort rom for forbetringar.

Språk og kultur
Nasjonalt Garborgsenter og Haugesenteret opplever ikkje noko stort press frå folkevalde som ønskjer råd og informasjon, men båe organisasjonane meiner at dei har kompetanse som kan kome politikarar til gode. Det kan dreie seg om å knyte den nynorske kulturen opp mot den yngre generasjonen eller noko så konkret som språkleg rettleiing.

Det Norske Samlaget har ein viss kontakt med sentrale politikarar. No er ikkje Samlaget først og fremst ein nynorsk interesseorganisasjon, men sjefsredaktør Tove Lie seier at dei blir rådspurde både om bokbransjen og om språkpolitikk. Ho meiner politikarane bør kjenne til nynorskrørsla, men at organisasjonane sjølve også må synleggjere at dei er ein viktig ressurs.

Ikkje peikefinger
Ho får langt på veg følgje av Håvard B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. Mållaget opplever at det hovudsakleg er politikarar på nasjonalt nivå som vender seg til dei. Som oftast handlar det om å få fakta om vilkåra for nynorsken i forvaltninga, i skuleverket og liknande. Øvregård er oppteken av at det finst kunnskap i nynorskrørsla som dei folkevalde treng.

– Men det viktigaste er å kome med innspel til folkevalde som gjev dei løysinga på politiske utfordringar, i staden for å berre peike på kva som er gale, seier mållagsleiaren.

 

Førre artikkelFornøgd, men ikkje mett
Neste artikkelNynorsk – yeah!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...