Heim Nyhende Flaumråka kommunar får pengar før jul

Flaumråka kommunar får pengar før jul

Ordførarane i Odda og Aurland er fornøgde etter flaum-møtet med statsminister Erna Solberg (H) onsdag. Solberg lovde 46,5 millionar kroner ekstra til flaumreparasjonar før jul.

 

Onsdag møtte ordførarane i dei flaumråka kommunane Odda, Aurland, Voss og Lærdal statsministeren og statsrådar og statssekretærar i til saman seks departement i Oslo.

I forkant av møtet håpa Odda-ordførar John Opdal (H) på klare signal om ekstramidlar som skal vere med å dekkje dei kommunale kostnadene etter flaumen i oktober. Han var fornøgd etter møtet.

– Det var eit veldig bra møte, for regjeringa og statsministeren vil gi midlar til gjenoppbygging. Det er av ein storleik, og med ein eigendel, som gjer at vi kan handtere det, seier Opdal.

– Eit anna poeng er at vi får midlar allereie i 2014, så vi kan kome i gang med gjenoppbygginga, fortel ordføraren.

Ekstraløyving før jul

For i det salderte 2014-budsjettet, som blir lagt fram fredag 21. november, kjem regjeringa til å løyve ytterlegare 46,5 millionar til arbeida etter flaumen. Beløpet skal dekkje utbetring av skadar på statlege vegar og jernbane i år, akuttiltak i regi av NVE og dessutan kostnader i Sivilforsvaret.

– Dersom det er behov for det, kjem regjeringa tilbake til Stortinget med ein proposisjon med forslag om tilleggsløyvingar, seier statsministeren.

Overslag

Dei kommunale utgiftene knytt til flaumen er i Odda førebels rekna til 120 millionar kroner, men desse tala skal kvalitetssikrast.

– For eigendelen blir det sett eit kronebeløp etter kor store skadane er, og kor mange innbyggjarar det er i kommunen, seier ordførar John Opdal.

– Eit anna poeng vi tok opp, var distriktsdelen i NVE. Han er på 20 prosent, og det synest vi er rimeleg høgt. Det lova statsministeren at ho ville sjå på, seier Opdal.

Infrastrukturen råka

Flaumskadane i Odda er omfattande.

– Vi er råka sterkast i den kommunale infrastrukturen, det er store skadar på vass- og avløpsanlegg og på bruer og vegar. Brua som går over elva til eit bustad- og næringsområde, har kollapsa. Det er òg ein del skadar på elektriske anlegg, fortalde Odda-ordføraren før møtet.

130 millionar

Flåm i Aurland kommune blei òg sterkt råka av flaumen. Her er kostnaden til å byggje og reparere skadane på den kommunale infrastrukturen anslått å koste 130 millionar kroner. NVE har berekna at det kostar 69 millionar kroner å flaumsikre Flåm.

Også Aurland-ordførar Noralv Distad (H) var optimistisk etter møtet onsdag.

– Eg er veldig godt fornøgd. Vi fekk presentert skadane som har skjedd, og behovet vi har for å byggje opp att. Tilbakemeldinga både frå statsminister og statsråd er at dei stiller opp, seier han.

Optimistiske

– Vi får anledning til å ta ut midlar til å dekkje kortsiktige utgifter. Søknadsfristen er 5. desember. Så kjem dette med skjønnsmidlar til ei total gjenoppbygging av kommunal infrastruktur og at NVE får rammer som gjer at dei får gjort sitt, seier Distad.

Han viser òg til signal om at eigendelen for å reparere den kommunale infrastrukturen ikkje blir avskrekkande stor.

– Vi er optimistiske og trur staten tek hovudansvaret, seier han.

Viktig med framdrift

Aurland-ordføraren legg vekt på at det er svært viktig å få ei kontinuerleg framdrift i sikringsarbeidet.

– Slik det er no, er vi sårbare viss det kjem ein ny flaum. Alt dette hastar, seier han.

– Eg synest regjeringa viser vilje til å ta ansvar, det er vi glade for. Innbyggjarane i Flåm er interesserte i å byggje opp att, det er òg kommunen og staten. Det skal bli ei god løysing på dette framover, meiner Noralv Distad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...