Heim Nyhende Inntil 5,3 milliardar meir til kommunane i 2018

Inntil 5,3 milliardar meir til kommunane i 2018

Regjeringa legg opp til ein reell vekst i kommuneinntektene på mellom 4,3 og 5,3 milliardar kroner i 2018.

 

Det kjem fram i kommuneproposisjonen for neste år, som vart lagt fram samtidig med revidert nasjonalbudsjett torsdag.

– Vi sikrar kommunane ein god og føreseieleg økonomisk vekst også i 2018. Gjennom heile denne stortingsperioden har kommunane fått auka rammer, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Veksten i kommuneøkonomien har vore klart høgare med Høgre og borgarleg styre enn den var under åtte år med raudgrønt styre.

Kva regjeringa til slutt landar på, blir først klart når statsbudsjettet for 2018 blir lagt fram i oktober.

Rus, skule og helse

Det blir lagt opp til at veksten i dei såkalla frie inntektene, pengar som ikkje er øyremerkte, skal bli på mellom 3,8 og 4,3 milliardar kroner neste år.

Men det blir lagt klare føringar på ein god pott av desse pengane: Regjeringa har lagt inn 300 millionar for å styrke rusomsorga, 200 millionar til tidleg innsats i barnehage og skule og ein tilsvarande sum til førebyggjande tiltak for barn, unge og familiar.

Sanner seier regjeringa ønskjer minst mogleg øyremerking, men legg til at det er eit klart mål at kommunane skal prioritere desse områda over tid.

– Noko anna ville vore veldig uklokt. Dersom kommunane ser bort frå føringane, risikerer ein at staten tar sterkare føringsgrep seinare, konstaterer statsråden.

– Færre fattige kommunar

Sanner meiner regjeringa har skapt ein sunn kommuneøkonomi dei siste åra. Han viser til at stadig færre kommunar er å finne på den såkalla Robek-lista. Kommunane på denne lista blir sett under ei form for statleg administrasjon.

– Talet på kommunar på Robek-listen vil no til sommaren bli det lågaste nokosinne. Det har lege på omkring 50 kommunar, men frå sommaren vil rundt 30 kommunar stå på lista, seier statsråden.

Av proposisjonen går det også fram at fylkeskommunane får 300 millionar av veksten i frie inntekter. Regjeringa foreslår at 100 millionar skal gå til ei særskilt fordeling til ferjefylka.

Storbytilskot

Sanner forventar også at kommunane fornyar seg og effektiviserer drifta, men peikar på at det ikkje er stilt krav om dette.

Dersom kommunane effektiviserer 0,5 prosent i 2018, vil det utgjere 1,2 milliardar kroner, ifølgje departementet.

2018 blir også det første året Kristiansand får storbytilskot. Det skjer i samband med at kommunen blir slått saman med Søgne og Songdalen.

Tilskotet blir på 33 millionar i 2018, men blir auka til over 40 millionar i 2020.

– Kristiansand har i mange år hatt eit sterkt ønske om å komme på denne lista. Med samanslåinga er tida inne for å få storbytilskot, seier Sanner.

Frå før har Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger storbytilskot.

(©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...