Heim Nyhende Kommunane slurvar med innkjøpsutlysing

Kommunane slurvar med innkjøpsutlysing

Opptil 60 prosent av kommunale innkjøp på over ein halv million kroner blir ikkje lyste ut slik dei skal, viser reknestykke som er gjort ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU).

Så mange som 29 kommunar hadde over ein toårsperiode ikkje ei einaste kunngjering på databasen for offentlege innkjøp Doffin, går det fram av ei utgreiing som professor Luitzen de Boer og postdoktor Ottar Michelsen ved NTNU har gjort på oppdrag for NHO. Dei to har studert bruken av Doffin før og etter den nasjonale terskelverdien for utlysing av offentlege innkjøp vart heva til EU-nivået på 500.000 kroner i september 2005, frå tidlegare 200.000 kroner.

I seks av ti kommunar gjekk talet på utlysingar ned etter terskelhevinga. Ein av fire hadde ein auke, medan ein av seks hadde like mange utlysingar som før. Utlysingstalet gjekk i snitt ned med 2,2 per kommune, og med 4,6 når dei minste kommunane er trekte ifrå.

– Ei så stor spreiing indikerer at det er lite truleg at alle kommunane følgjer regelverket, skriv forskarane i rapporten sin. Dei peikar på at Riksrevisjonen i 2006-revisjonen avdekte at statlege etatar i svært mange tilfelle bryt innkjøpsregelverket.

– Det er ingen grunn til å tru at situasjonen er vesentleg betre i kommunar og fylkeskommunar der kompetansenivået sannsynlegvis ikkje er høgare enn i dei statlege etatane, konkluderer forskarane.

Etter reknestykka til de Boer og Michelsen blir mellom 30 og 60 prosent av innkjøpa som kommunane etter regelverket skal lyse ut, ikkje offentleggjorde. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...