Heim Nyhende Omstilling har gitt resultat

Omstilling har gitt resultat

Omstillingsprogram tidleg på 2000-talet har gitt langtidseffekt og arbeidsplassar for kommunane og regionane.

Ti kommunar og regionar dreiv på slutten av nittitalet og byrjinga av dette årtiet omstillingsarbeid etter initiativ og med midlar frå Kommunal- og regionaldepartmentet, kommunane og fylka. Ei gransking utført av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag for Innovasjon Norge og Distriktssenteret syner at omstilling i dei ti områda har bidratt til 1 565 fleire arbeidsplassar. Områda har og fått eit meir robust og variert næringsliv.

Trass i dette, har områda samla sett hatt negativ folkevekst og ein lågare sysselsetjingsvekst enn resten av landet. Men rapporten slår fast at denne negative utviklinga kunne vore enno verre hadde ikkje områda vore i omstilling.

– Funna i rapporten gjer at vi meiner det er grunn til å sjå nærare på tida som vert sett av til denne typen omfattande utviklingsarbeid, seier direktør Halvor Holmli ved Distriktssenteret i ei pressemelding. – Dei ti omstillingsprogramma varte i seks år kvar. Signala om at det hadde vore fornuftig med meir, er tydelege. Det passar dårleg med dagens praksis, som stort sett er å tildele omstillingsstatus for to-fire år.

Eit omstillingsprogram er ein tidsavgrensa, ekstraordinær innsats for å få snudd ei svært negativ utvikling i sysselsetjing og folketal. Omstillingsarbeidet desse kommunane var med om pågjekk frå 1993 til 2000. Det vart i den prioden brukt 338 millionar kroner til omstillingsarbeid som fordelte seg på næringsutvikling, omstillingsløn, kompetanseheving og administrasjon av programmet.

Dalaneregionen, Oppdrift, Glåmdalsregionen og kommunane Sigdal, Sokndal, Odda, Vaksdal, Bremanger, Røyrvik og Narvik var med i omstillingsprogramma.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...