Heim Nyhende Regjeringa vil erstatte fylka med ti regionar

Regjeringa vil erstatte fylka med ti regionar

Større einingar med fleire oppgåver er oppskrifta frå regjeringa som vil erstatte dei 19 noverande fylka med 10 regionar.

 

Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) la tysdag fram stortingsmeldinga om inndeling og oppgåver for dei nye regionane. Han var langt tydelegare i det ønskte talet på «om lag ti», enn på kva slags konkrete oppgåver dei nye regionane skal ha.

– Dai noverande fylkeskommunane har gått ut på dato, seier Sanner, og strekar under at større regionar også skal få større ansvar for samfunnsutviklinga. Dei skal kunne løyse oppgåver som femnar vidare enn det kommunar og fylke gjer i dag.

Saknar konkretisering

Han strekar under at det ikkje er regjeringa som skal teikne det nye kartet over regioninndelinga, og at talet ti ikkje er absolutt hogd i stein. Men det er først med rundt ti einingar at regjeringa seier seg villig til å overføre fleire statlege oppgåver til dei nye regionane.

I Stortingsmeldinga tek regjeringa til orde for at dei ti regionane skal få nye oppgåver på fleire område. Det skal vurderast om enkelte vegstrekningar skal omklassifiserast til regionalt nivå. Regionane kan få ansvar for tilskot til private lufthamner og ansvar for å byggje ut digital infrastruktur.

Regjeringa føreslår også at dei nye regionane skal få nye oppgåver innan kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv.

Styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS seier seg einig i korleis regjeringa skildrar situasjonen, men saknar verkemiddel for å styre samfunnsutviklinga i den ønskte retninga.

– Vi saknar til dømes ei konkretisering av korleis staten, gjennom fylkesmann og direktorat, skal følgje opp regionale planar, seier Helgesen.

– Sentraliseringsreform

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum saknar også ei betre konkretisering av kva slags oppgåver dei nye regionane skal ha.

– Når Sanner skal klargjere kva oppgåver desse nye storfylka skal ha, er det ingenting konkret. Det er berre kravet om å slå seg saman som blir ståande. Dette er derfor inga oppgåvereform, det er endå ei sentraliseringsreform, seier Vedum.

Useriøs frist

SVs Karin Andersen meiner fristen fylka no får fram til 1. desember til å fatte vedtak om samanslåing, er «useriøs kort».

– SV er for regionar, men då må dei få større og viktigare regionale oppgåver – og dei må få tid til ein god prosess, seier ho. SV vil hindre at dei største kommunane overtek vidaregåande skule og kollektivtrafikk – oppgåver dei nye regionane må ha ifølgje Andersen.

Etter at vedtak om samanslåing er gjort, ønskjer regjeringa å legge fram ein proposisjon med ny regional struktur neste år. Dersom tidsplanen held, vil dei nye regionane kunne vere ein realitet frå 1. januar 2020, samtidig som den nye kommunereforma trer i kraft. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...