Heim Nyhende Samarbeider om eKommune-løysing

Samarbeider om eKommune-løysing

IKT-samarbeidet Det digitale vestre Agder (DDV) omfattar heile 11 kommunar i regionane Lister og Lindesnes. Rådmennene vart nyleg samde om å arbeide vidare med planar om eit endå tettare samarbeid i ei framtidig eKommune-løysing.

Samarbeidet i DDV har vart i 10 år. I starten var det utbygging av breiband og digital infrastruktur som var det viktigaste. Seinare vart samarbeidet utvida til også å gjelde felles innkjøp og drift av dei viktigaste administrative løysingane, som til dømes saksarkiv. No er det felles eKommune-satsing som er neste mål. Kvardagen skal gjerast meir digital, og forvaltinga skal forenklast.

– Dei første fasane har handla om å kartleggje kva som finst av IKT-system og etablerte samarbeid i kommunane frå før, og å stake ut kursen mot eit tettare og meir forpliktande samarbeid, opplyser prosjektleiar Dagfinn Lauvsland.

Han leier eit 10 månader langt prosjekt som skal setje rammene for eKommune-satsinga.

 

Mykje å hente
Det finst rundt 40 interkommunale IKT-samarbeid i Noreg. Det vanlege er at 5-6 kommunar går saman. Det er uvanleg at så mange som 11 kommunar er med i eit samarbeid. Dei 11 kommunane er også ulike, frå småkommunar med under 1000 innbyggjarar til bykommunar med over 15 000. Dagfinn Lauvsland meiner det er mykje å hente på ei betre samordning innan IKT.

– Kartlegginga vår har vist at mange oppgåver blir løyste på sin måte, lokalt i kvar kommune. Så er det samarbeid på kryss og tvers mellom somme av kommunane på nokre område, i tillegg til at det er oppgåver som DDV har hand om på vegner av alle. Totalt har me funne ut at det blir brukt 85 ulike system i administrasjonen og tenesteytinga i dei 11 kommunane. Det er nødvendig med ei betre samordning, seier han.

Arbeidsgruppene som har vore med i kartlegginga, legg også vekt på at samarbeidet i DDV må bli meir forpliktande og formalisert. I dag er det i for stor grad basert på velvilje frå dei som til ei kvar tid styrer kvar kommune.

 

Vil ha felleseining
Styringsgruppa for DDV hadde nyleg eit møte der dei valde modell for det vidare eKommune-samarbeidet. Dei fekk skissert fleire scenario – frå å avslutte samarbeidet til å intensivere det.

– Styringsgruppa, som består av rådmennene i kommunane i DDV, gjekk inn for å fortsetje samarbeidet. Dei ønskte også ei felles IKT-driftseining for DDV, men dei har ikkje konkludert når det gjeld praktiske ting som lokalisering og organisering. Dei ville sjå nærare på fleire modellar for korleis det kan løysast, seier Dagfinn Lauvsland.

Basisen for samarbeidet i DDV er målsetjinga om god offentleg sørvis og effektiv tenesteproduksjon. Det er også hovudmålsetjingane for utarbeidinga av felles eKommune-strategi. eKommune og andre former for digitale løysingar i forvaltinga er også eit nasjonalt satsingsområde. Regjeringa presenterte nyleg satsinga «På nett med innbyggerne», der det mellom anna blir slått fast at kommunikasjon med det offentlege som hovudregel skal vere digital, at dei digitale tenestene skal vera brukarvenlege, at du skal få raskare svar, og at all post frå forvaltinga skal kome til den same digitale postkassen.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...