Heim Nyhende Samarbeider om eKommune-løysing

Samarbeider om eKommune-løysing

IKT-samarbeidet Det digitale vestre Agder (DDV) omfattar heile 11 kommunar i regionane Lister og Lindesnes. Rådmennene vart nyleg samde om å arbeide vidare med planar om eit endå tettare samarbeid i ei framtidig eKommune-løysing.

Samarbeidet i DDV har vart i 10 år. I starten var det utbygging av breiband og digital infrastruktur som var det viktigaste. Seinare vart samarbeidet utvida til også å gjelde felles innkjøp og drift av dei viktigaste administrative løysingane, som til dømes saksarkiv. No er det felles eKommune-satsing som er neste mål. Kvardagen skal gjerast meir digital, og forvaltinga skal forenklast.

– Dei første fasane har handla om å kartleggje kva som finst av IKT-system og etablerte samarbeid i kommunane frå før, og å stake ut kursen mot eit tettare og meir forpliktande samarbeid, opplyser prosjektleiar Dagfinn Lauvsland.

Han leier eit 10 månader langt prosjekt som skal setje rammene for eKommune-satsinga.

 

Mykje å hente
Det finst rundt 40 interkommunale IKT-samarbeid i Noreg. Det vanlege er at 5-6 kommunar går saman. Det er uvanleg at så mange som 11 kommunar er med i eit samarbeid. Dei 11 kommunane er også ulike, frå småkommunar med under 1000 innbyggjarar til bykommunar med over 15 000. Dagfinn Lauvsland meiner det er mykje å hente på ei betre samordning innan IKT.

– Kartlegginga vår har vist at mange oppgåver blir løyste på sin måte, lokalt i kvar kommune. Så er det samarbeid på kryss og tvers mellom somme av kommunane på nokre område, i tillegg til at det er oppgåver som DDV har hand om på vegner av alle. Totalt har me funne ut at det blir brukt 85 ulike system i administrasjonen og tenesteytinga i dei 11 kommunane. Det er nødvendig med ei betre samordning, seier han.

Arbeidsgruppene som har vore med i kartlegginga, legg også vekt på at samarbeidet i DDV må bli meir forpliktande og formalisert. I dag er det i for stor grad basert på velvilje frå dei som til ei kvar tid styrer kvar kommune.

 

Vil ha felleseining
Styringsgruppa for DDV hadde nyleg eit møte der dei valde modell for det vidare eKommune-samarbeidet. Dei fekk skissert fleire scenario – frå å avslutte samarbeidet til å intensivere det.

– Styringsgruppa, som består av rådmennene i kommunane i DDV, gjekk inn for å fortsetje samarbeidet. Dei ønskte også ei felles IKT-driftseining for DDV, men dei har ikkje konkludert når det gjeld praktiske ting som lokalisering og organisering. Dei ville sjå nærare på fleire modellar for korleis det kan løysast, seier Dagfinn Lauvsland.

Basisen for samarbeidet i DDV er målsetjinga om god offentleg sørvis og effektiv tenesteproduksjon. Det er også hovudmålsetjingane for utarbeidinga av felles eKommune-strategi. eKommune og andre former for digitale løysingar i forvaltinga er også eit nasjonalt satsingsområde. Regjeringa presenterte nyleg satsinga «På nett med innbyggerne», der det mellom anna blir slått fast at kommunikasjon med det offentlege som hovudregel skal vere digital, at dei digitale tenestene skal vera brukarvenlege, at du skal få raskare svar, og at all post frå forvaltinga skal kome til den same digitale postkassen.

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...