Heim Nyhende Satsar på kurs

Satsar på kurs

Med knapt fleirtal gjekk formannskapet i Hjelmeland kommune mot forslaget frå rådmann Øyvind Bergøy om å lempe på nynorskkravet til tilsette i kommunen.

 

Formannskapet i Hjelmeland kommune stemte ned forslaget frå rådmannen med fem mot fire stemmer. I innstillinga la Bergøy vekt på at nynorsk framleis skulle vere administrasjonsspråket i kommunen, men at ein ville opne for å lempe på kravet i dei tilfella der det var naturleg. Men det ville altså ikkje politikarane.

– Resultatet er ok. Dette var ikkje noko fanesak for meg, men eit forsøk på ei lita kvardagsrasjonalisering. Politikarane takka nei til denne, me krev nok i neste sving rasjonalisering og effektivisering i administrasjonen, seier Øyvind Bergøy til lnk.no.

– Utfordringa framover, som også før, blir å setje av tid for meg og andre nynorskkunnige til å “vaska” produkta frå dei ukunnige før utsending og ekspedering. Vidare vil det nok framleis skje glippar, der ting som ikkje er bra nok når det gjeld språkdrakt likevel kjem ut. Eg meiner det er betre med godt bokmål enn med vonlaust dårleg nynorsk. Endeleg må me nok setje av ressursar, tid og pengar, til opprusting av personar som treng det i denne samanheng. Kursing er stikkordet her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...