Heim Nyhende Trur det vil sitje langt inne å bryte Språklova trass i mangel...

Trur det vil sitje langt inne å bryte Språklova trass i mangel på sanksjonar

Trass i fråvær av sanksjonar dersom etatar ikkje følger den nye Språklova som er til behandling i Stortinget, trur Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) at det vil sitje langt inne for etatane å ikkje følge ho.

– Det vil ikkje vere særleg positivt for nokon offentleg etat, fylkeskommunar inkludert, å få Språkrådet på døra for at dei ikkje følgjer den nye Språklova. Staten og fylka skal og må ta større ansvar for at denne lova blir følgd, sa Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) under opninga av Språkdagen 2020.

Spørsmålet om det ikkje er fare for at ei språklov utan sanksjonar, kan bli ei symbollov, kom frå debattleiar og NRK-journalist Fredrik Solvang.

Raja peika i samtalen òg på at Noreg eit tillitsfullt samfunn, og at han trur folk vil følge lova ganske lojalt, sjølv om det ikkje følger nokon sanksjonar dersom nokon bryt lova.

Mange etterlyste sanksjonar

Da regjeringa presenterte forslaget til ny språklov i mai, var det fleire i høyringsrunden som hadde etterlyst sanksjonar dersom lova blir broten. Regjeringa har likevel lagt opp til å «arbeide systematisk og på fleire måtar for å sikre etterleving av lova», mellom anna gjennom rettleiing og tilsyn frå Språkrådet, som vil få utvida mandat som forvaltningsorgan for staten i språkspørsmål. Dei skal føre tilsyn med korleis statsorgana etterlever reglane, og også rettleie.

Med Språklova får Noreg for første gong ei samla lov som styrer den offentlege språkpolitikken. I forslaget heiter det at offentlege organ får eit særleg ansvar for å fremje nynorsk. I tillegg får fylkeskommunane eit krav om å svare på brev og meldingar på skriftspråket til avsendaren. Dei samiske språka skal vere anerkjende som likeverdige med norsk, og i tillegg skal offentlege organ verne kvensk, romani og romanes. Norsk teiknspråk skal òg anerkjennast som nasjonalt teiknspråk.

Demokrati og deltaking

Språkdirektør Åse Wetås innleia saman med Raja og Solvang Språkdagen 2020.

– Språk handlar om demokrati og deltaking for alle. Det er kultur og identitet. Og i tillegg grunnleggande for infrastrukturen i samfunnet. Alt dette viser den nye Språklova, sa Wetås.

Korleis språkarbeid i helsesektoren kan komme pasientane til gode, korleis språkteknologien kan forenkle kvardagen, og korleis det offentlege kan styrke det språklege mangfaldet i Noreg, var hovudspørsmåla som vart diskutert undervegs (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Mange elevar ventar på nynorskbøkene – i år igjen

Noregs Mållag anslår at rundt 3.500 elevar på kvart kull av påbygg og studiespesialiserande har nynorsk som hovudmål og blir ramma av...

Ål kåra til Noregs kulturkommune

Ål kommune vart under Arendalsuka utropt til Noregs kulturkommune 2021. Kommunen vann fram i konkurranse med Bergen, Hammerfest og...

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

Fleire undersøkingar viser at lærarstudentar får altfor lite undervisning i nynorsk gjennom utdanninga si. No vil SV endra på dette.

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.