Heim Nyhende Trur ikkje nynorsken blir svekt av samanslåing

Trur ikkje nynorsken blir svekt av samanslåing

Ordførar i Meland, Nils Marton Aadland (H), helsar kommunesamanslåing velkommen. Han trur ikkje det vil gå ut over nynorsken i Nordhordland.

 

KOMMUNEPRATEN:

– Meland kommune er ein av dei mest attraktive kommunane i landet. Vi er mellom kommunane i Noreg med størst prosentvis folkeauke. I tillegg har vi også stor vekst i talet på private arbeidsplassar. Det er vi stolte av! seier Meland-ordførar Nils Marton Aadland.

Ein av dei viktigaste utfordringane til kommunen er  å leggja til rette for endå fleire arbeidsplassar i Meland, meiner han.

– Vi har framleis stor utpendling, i første rekkje til Bergen. Difor har vi spesielt fokus på næringsutvikling i det pågåande arbeidet med kommuneplanen. I tillegg må vi ha ei folkevekst som er berekraftig. Det viktig at for at vi framleis skal kunna gi gode tenester til våre innbyggjarar.

Personleg er han positiv til kommunesamanslåing.

– Etter mi meining vil større kommunar føra til auka lokalt sjølvstyre og betre velferdstenester. Meland kommunestyre har sagt ja til å greia ut spørsmålet om kommunestruktur.

Meland viktig for nynorsken

For nokre veker sidan var han saman med forfattaren Edvard Hoem med på å avduka ein byste av Ivar Aasen, til minne om det lengre opphaldet Ivar Aasen hadde i Meland då han vart pengelens på grunn av manglande utbetaling frå Vitskapsselskapet i Trondheim. 

– Korleis er stillinga til nynorsken i Meland?

Vi registrerer at mange av dei som flyttar til kommunen er bokmålsbrukarar. Dermed får vi stadig fleire bokmålsklassar i grunnskulen. Likevel føler eg meg trygg på at nynorsken står sterkt mellom innbyggjarane i Meland kommune.

– Korleis trur du ei eventuell kommunesamanslåing vil påverke nynorsken si stilling i Meland?

– Dersom kommunesamanslåing blir aktuelt, vil det vere snakk om å slå oss saman med andre kommunar som nyttar nynorsk som hovudmål. Dermed vil ikkje det få påverknad på nynorsken si stilling.

– Kva gjer kommunen for å sikra nynorsken sin plass i dag?

– Meland kommune er ein nynorsk kommune, og legg vekt på å nytta god nynorsk i all offentleg kommunikasjon. Elles har eg inntrykk av at mange i Meland har blitt meir medvitne på at eit viktig grunnlag for nynorsk grammatikk blei meisla ut nettopp her i Meland. Det er også bakgrunnen for at det er reist eit minnesmerke over Ivar Aasen her. Vi er svært takksame for at Meland mållag gav oss den gåva!

– Kva meiner du staten og sentrale styresmakter kan gjere for å styrkja nynorsken?

– Det er svært gledeleg Stortinget vedtok at grunnlova også skal føreliggja på nynorsk. Dette er eit viktig signal om nynorsken sin sterke posisjon.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...