Heim Nyhende Variert nynorskdag med kulturministeren

Variert nynorskdag med kulturministeren

Kulturminister Thorhild Widvey deltok på fagdag om nynorsk i Førde. Her fekk ho innsyn i den nynorske språkkvardagen og gjorde samstundes greie for språkpolitikken til regjeringa.

 

Vel 50 personar, blant andre politikarar, forskarar, representantar frå media, næringsliv og forlagsbransjen, deltek på nynorskdagen. Og både kulturministeren og statssekretær Knut Olav Åmås har sett av heile dagen til nynorsk og Sogn og Fjordane.

– Vi set stor pris på at de har teke turen, og at de set av heile dagen. Nynorsk er veldig viktig for oss i Sogn og Fjordane, og det er ein stor del av identiteten til folk i fylket, sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho ønskte velkomen.

Debatt om retten til svar på eige språk
Kulturministeren fortalde at regjeringa i stor grad vil følgje hovudlinene i stortingsmeldinga «Mål og meining» frå 2008 i språkpolitikken. Det skapte likevel reaksjonar i salen då ho la fram regjeringa sin ambisjon om fjerne kravet i mållova om at privatpersonar og kommunar skal få svar frå staten på si eiga målform.

– Vi vil erstatte kravet til svar på eiga målform med ein rett for statstilsette til å kunne skrive på si eiga målform, sa Widvey, som trur dette kan vere med å skape eit betre språk i staten.

Her møtte ho motbør frå både leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, og kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Blir det opp til kvar enkelt tilsett i staten, då veit eg kvar dette går, slo Hjelle fast og fekk støtte frå Tennø, som la vekt må at der nynorsken blir sett, der veks han.

Nynorsk er eit stort språk
Direktør ved Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad, opna nynorskdagen med ein gjennomgang av språkfylket Sogn og Fjordane. Han gjekk gjennom fakta om og trekk ved utviklinga av nynorsken i fylket. Aller først konstaterte han at norsk er to store språk i verda – både bokmål og nynorsk er store språk i verdssamanheng. Han gjekk så over til Sogn og Fjordane, som er eit «kjerringa mot straumen-fylke» når det gjeld nynorsk.

Direktør ved Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad, opna temadagen med ein gjennomgang av nynorskfylket Sogn og Fjordane. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune– Nynorsk er under press på enkelte område på landsbasis, men i Sogn og Fjorden går bruken av nynorsk stort sett opp. Der vi har raude piler nedover nasjonalt, har vi gjerne grøne piler oppover her i fylket, sa Grepstad.

Han trekte vidare fram offentleg forvalting, skule, kyrkje og media som viktige institusjonar for statusen til nynorsken både i Sogn og Fjordane og i resten av landet. Grepstad var også oppteken av at sjølv om det ser bra ut for nynorsken i Sogn og Fjordane i dag, så kan vi ikkje slå oss til ro med det no.

Eit pluss med to skriftspråk
Også kulturministeren er samd i at det bør vere positivt for Noreg at vi har to ulike skriftspråk.

– Det var lenge sett på som problematisk at nasjonalspråket vårt var delt i to skriftspråk. I dag bør det vere brei semje om at det er eit pluss at vi har to norske skriftkulturar og to norske skriftspråk. Det er viktig at vi handterer situasjonen slik at alle oppfattar det slik – som eit pluss og ikkje som eit irritasjonsmoment eller eit trugsmål, sa Widvey.

Både statsråden og dei andre frammøtte fekk også ein rapport frå forskingsfeltet ved professor Øystein Vangnes ved Universitetet i Tromsø. Resten av dagen er sett av til «Den nynorske språkkvardagen». Her gav representantar frå offentleg sektor, næringsliv, media og friviljug sektor eit innblikk i utfordringar i kvardagen. Og assisterande fylkesmann, Gunnar O. Hæreid, slo mellom anna eit slag for å få Grunnlova på nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...