Heim Nyhende Vil samarbeide med kommunane

Vil samarbeide med kommunane

Vaksenopplæringsetaten Vox utfordrar no nynorskkommunane til å bli samde om eit læreverk i norsk for vaksne innvandrarar som dei ynskjer omsett til nynorsk.

Leiar i Vindafjord mållag, Anne Margrethe Eidhammer, gjekk tidlegare i vår ut og bad ordførarar støtte eit opprop med eit krav om nynorsk undervisningsmateriell i alle fag til framandspråklege. Til saman har 16 ordførarar skrive under på opprøret. Blant desse er: ordførarane i Bokn, Sauda, Etne og Vindafjord.

Eidhammer har sjølv ei søster som driv med opplæring for minioritetsspråklege på Austlandet.

– Folk argumenterer for bokmål fordi dei meiner det er lettare dersom tilflyttarane har tenkt seg vidare til byen og næringslivet. Syster mi seier at dette berre er tull, det er berre fordel å kunne to skriftspråk om ein bur i byen også, seier ho til lokalavisa Grannar.

Etterlyser komplett verk

Utdanningsdirektoratet lyste i 2006 ut tilskot til nynorske læremidlar. Til saman vart det gitt støtte på 1,9 millionar kroner.

– Det er omsett fleire lærebøker til nynorsk, det er også utvikla eit digitalt læreverk, men det er berre deler av læreverk som er omsette. Me har ikkje eit læreverk på nynorsk frå A til Å, seier underdirektør i eining for minoritetsspråklege i Vox, Helga Arnesen.

Dei midlane Vox har hatt til rådvelde i 2007 og 2008 er brukte til nye omsetjingar av bøkene i samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Det er dermed ikkje gitt tilskot til nynorske læremidlar i 2008, forutan ei ekstraløyving til Almater forlag for ferdigstilling av Foreldreboka. I 2009 er derimot to nye nynorske læremidlar kome på plass.

Ifølgje eit brev til arbeids- og inkluderingsdepartementet går det fram at Vox er kjent med eit sterkt ynskje frå nynorskkommunar om fleire læremidlar på nynorsk. Inger S. Enger (Sp) stilte tidlegare i år arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen spørsmål om kva grep regjeringa ville ta for å få ei betre norskundervisning for innvandrarar på nynorsk. I svaret frå Andersen går det fram at ministeren meiner det er viktig at det vert lagt til rette for nynorske læreverk. Samstundes meiner han dette er eit økonomisk spørsmål.

– Eg meiner det er fullt mogleg å tilby innvandrarar nynorsk opplæring med dei læremidla som er tilgjengelige. Det vil vere relativt kostnadskrevjande å utvikle eit like bredt tilbod av læremidlar på nynorsk som på bokmål, då talet på deltakarar som ynskjer undervisning på nynorsk for tida er avgrensa. Dette er også bakgrunnen for at introduksjonslova ikkje har krav om at læremidlar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar må føreligge som parallellutgåver både på nynorsk og bokmål.

Kva meiner kommunane?

– Sidan det ikkje føreligg krav om parallellutgåver på bokmål og nynorsk når nye læreverk vert utvikla, vil talet på potensielle brukarar av dei ulike læreverka vere avgjerande. Vox har teke kontakt med forlaga Fag og kultur og Cappelen som melder at talet på selde eksemplar av det Vox vurderer som kjente og populære lærebøker, ikkje overstig 200 eksemplar av kvar tittel. Sidan målformene er sidestilte, meiner Vox det er rimeleg at staten gir tilskot til omsetjing, eventuelt utvikling, av nynorske læremidlar, heiter det i brevet.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...