Heim Nyhende 149 postkontor kan bli lagde ned

149 postkontor kan bli lagde ned

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) seier endringa vil sikre likeverdig posttilbod i heile landet.

 

– Post i Butikk er eit godt tilbod som betrar tilkomsten til posttenester gjennom lengre opningstider. Kundeundersøkingar viser at kundar er nøgde med det, sa Kleppa da ho la fram stortingsmelding om Posten fredag.

Kleppa vil at det skal bli enklare for folk å hente pakkar, og foreslår derfor at det blir oppretta eigne utleveringsstader. Desse kjem i tillegg til vanlege ekspedisjonsstader og vil ikkje erstatte postkontor eller Post i Butikk.

Om lag tusen tilsette vil bli råka av nedleggingane.

– Målet vårt er at omstillingane skal bli gjennomførte utan oppseiingar. Regjeringa har lagt til grunn at Posten og Postkom skal bli samde om omstillingstiltak og tempo for omstillingane, seier forbundsleiar Odd Christian Øverland i Postkom.

Posten startar no arbeidet med å plukke ut kva for postkontor som skal bli lagde ned. Konsernsjef Dag Mejdell er nøgd med å få støtte frå samferdselsministeren.

– Eg ser det som ei erkjenning av Posten for vellukka omstillingar og ei god støtte til å halde fram arbeidet med å utvikle konsernet, seier han.

 

Fjernar bankplikt
I tillegg til omlegginga reduserer Kleppa plikta posten har når det gjeld banktenester. Heretter skal bankplikta berre gjelde landpostnettet.

Bakgrunnen er sterkt fall i etterspørselen etter slike tenester over skranke, forklarer Kleppa.

– Folk nyttar ikkje lenger banktenester i Posten på same måte som før. Det er derfor nødvendig å tilpasse drift til endra behov i samfunnet, seier ho.

Fagforeininga er skuffa og konstaterer at dei ikkje nådde gjennom med synet sitt om at bankplikta måtte halde fram.

– Vi har argumentert for å behalde bankplikta både av omsyn til ulike grupper av kundar og av omsyn til arbeidsplassane. Vi fekk ikkje gjennomslag for dette og må ta vedtaket frå regjeringa til etterretning. Dette er ein tung dag for medlemmene våre som jobbar ved postkontora, seier Øverland.

 

Held fram med laurdagspost
Kleppa understrekar at omlegginga er nødvendig for å behalde posttilbodet ein har i dag. Etter omlegginga vil nordmenn sitje igjen med 30 postkontor, mens det samla talet på postkontor og Post i Butikk skal vere minst 1.420.

– Lågare driftskostnader bidreg til at Posten får styrkt evna til å halde ved lag eit høgkvalitetstilbod over heile landet sjølv i ein marknad der brevvoluma fell endå meir enn forventa, seier samferdselsministeren.

Posten fekk ikkje gehør for forslaget sitt om å kutte brevomdeling på laurdagar. Det er ikkje unaturleg at Posten er meir utålmodig enn dei politiske styresmakter i omstillingsprosessar, kommenterer konsernsjefen.

– Den største utfordringa til Posten er den teknologiske utviklinga som fører til at bruken av posttenestene blir endra. Når mengda fysiske brev går ned blir det viktig for Posten å lykkast innan pakkedistribusjon og digital post, seier Mejdell.

Kravet til avkastninga for Posten blir redusert frå 10 til 9 prosent. Det er i tråd med krav som vert sett i andre statleg eigde selskap av tilsvarande karakter, opplyser Samferdselsdepartementet. Stortingsmeldinga presiserer at all verksemd utanfor den tradisjonelle postverksemda over tid skal bidra positivt til økonomien i selskapet.

– Det er viktig at Posten legg vekt på lønnsemd når ein skal gjere investeringar i verksemda utover kjerneverksemda, seier samferdselsministeren.

(NPK)

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...