Heim Nyhende 2,5 milliardar til omsorg

2,5 milliardar til omsorg

Regjeringa løyver 2,5 milliardar kroner meir i tilskot til utbygging av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar.

730 millionar av midlane går til utbygging som allereie er i gong i 166 kommunar. Denne auken i det statlege investeringstilskotet skal vere med og sikre målet om 12 000 nye heildøgns omsorgsplassar innan 2015.

Dette styrkjer mulegheita for samarbeid med bustadbyggjelag og andre private ved utbygging av sjukeheimar og heildøgns omsorgsplassar, seier Kommunal- og regionaldepartementet i ei pressemelding

– Slik får kommunane større spelerom i arbeidet med å få på plass eit framtidsretta omsorgstilbod. Dette handlar om at kvar og ein av oss ønskjer ein trygg og god alderdom – som er tilrettelagd etter dei behova kvar enkelt av oss har, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

KRD føreslår vidare å endre reglane for tildeling av investeringsmiddel, slik at kommunane sjølv kan bestemme om dei vil inngå avtalar med frivillige organisasjonar, bustadbyggjelag, private omsorgsfirma eller andre. Endringa inneber at høvet til å tildele tilskot vidare blir avvikla. Kommunane kan få tilskot uavhengig av om kommunen sjølv byggjer og driftar tenesta eller om kommunen heilt eller delvis kjøper slike tenester av andre aktørar. Kommunane må sikre seg disposisjonsrett til omsorgsplassane i 30 år.

Potten med auka midlar er allereie fordelt, og kommunane treng ikkje søke om  desse ekstra midlane. Lista over kven som har fått kor mykje finn du her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...