Heim Nyhende 2,5 milliardar til omsorg

2,5 milliardar til omsorg

Regjeringa løyver 2,5 milliardar kroner meir i tilskot til utbygging av omsorgsbustader og sjukeheimsplassar.

730 millionar av midlane går til utbygging som allereie er i gong i 166 kommunar. Denne auken i det statlege investeringstilskotet skal vere med og sikre målet om 12 000 nye heildøgns omsorgsplassar innan 2015.

Dette styrkjer mulegheita for samarbeid med bustadbyggjelag og andre private ved utbygging av sjukeheimar og heildøgns omsorgsplassar, seier Kommunal- og regionaldepartementet i ei pressemelding

– Slik får kommunane større spelerom i arbeidet med å få på plass eit framtidsretta omsorgstilbod. Dette handlar om at kvar og ein av oss ønskjer ein trygg og god alderdom – som er tilrettelagd etter dei behova kvar enkelt av oss har, seier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

KRD føreslår vidare å endre reglane for tildeling av investeringsmiddel, slik at kommunane sjølv kan bestemme om dei vil inngå avtalar med frivillige organisasjonar, bustadbyggjelag, private omsorgsfirma eller andre. Endringa inneber at høvet til å tildele tilskot vidare blir avvikla. Kommunane kan få tilskot uavhengig av om kommunen sjølv byggjer og driftar tenesta eller om kommunen heilt eller delvis kjøper slike tenester av andre aktørar. Kommunane må sikre seg disposisjonsrett til omsorgsplassane i 30 år.

Potten med auka midlar er allereie fordelt, og kommunane treng ikkje søke om  desse ekstra midlane. Lista over kven som har fått kor mykje finn du her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...