Heim Nyhende 27 nye Inn på tunet-kommunar i 2011

27 nye Inn på tunet-kommunar i 2011

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har valt ut kva kommunar som får status som Inn på tunet-kommuner i 2011. 

Sjå heile lista over nye Inn på tunet-kommunar

 No har 64 kommunar status som Inn på tunet-kommunar. I 2010 blei 37 kommunar utvalde. Dei utvalde kommunane ser på Inn på tunet som ein viktig del av løysinga for utfordringar knytt til omsorgsplan 2015, Kunnskapsløftet, Samhandlingsreforma, NAV-reforma, integreringsarbeid og førebyggjande arbeid.

Nytenking i kommunane
– Vi føler at vi har utløyst eit potensiale for kreativitet og nytenking i kommunane, seier Brekk og Navarsete. Dei utvalde kommunane representerer ein spennande breidde både med omsyn til innhald i og innretning av prosjekta. Her er det er store sentrale kommunar med stor marknad for Inn på tunet-tenester og mindre distriktskommunar der omsynet til arbeidsplassar betyr mykje.

Heile 88 kommunar søkte om å bli Inn på tunet-kommune i 2011. Innovasjon Norge og Fylkesmennene har førebudd innstillinga til dei utvalde prosjekta for departementa.

Inn på tunet er tilrettelagde tilbod på gardsbruk som omfattar tilbod til alle aldersgrupper, i hovudsak tenestetilbod i nært samarbeid med oppvekst/skule-, helse- og sosialsektor i kommunen. I dag er det slike tilbod på om lag 850 gardar spreidde rundt i heile landet.

Les meir om Inn på tunet.

—————————————————————————————————————————————————-

Inn på tunet-løftet er ei 3-årig satsing i regi av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Føremålet er å forankre og styrke Inn på tunet i kommunen sitt plan- og strategiarbeid, og finne gode, tverrsektorielle samarbeidsformer og modellar i tenesteutviklinga. Vidare skal løftet bidra til å styrke kommunen sin kompetanse om Inn på tunet tilbod og tenester og auka verdiskaping for landbruket.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...