Heim Nyhende 366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» dokumenterer språkutviklinga i fylket gjennom 366 år, og rapporten skal høgtideleg overleverast til fylkesordførar Åshild Kjelnes i Førde i dag.

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» skal gje eit breitt bilde av stoda til nynorsken i fylket, og det er første gong så mykje kunnskap om språkstoda i fylket og Vestlandet elles er samla i eitt dokument.

– Her vil vi finne mykje stoff frå sentrale kjelder som dokumenterer språkbruk og språkutviklinga vår, forklarar fylkesdirektør for kultur i Sogn og Fjordane, Ingebjørg Erikstad. Til dømes finn ein oversikt over kor mange elevar som har kva for målform i grunnskulen, oversikt over målform mellom vernepliktige, språklege trendar i media og slike ting.

– Dokumentet bekreftar Sogn og Fjordane som eit nynorskfylke, seier Erikstad, som seier rapporten også vil bli presentert i ei sak i fylkestinget i juni. «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» er nemleg ein del av ei større språkpolitisk satsing som fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok i 2008.

– Utan å leggje føringar for arbeidet, så vil eg likevel seie at vi kunne tenkje oss å få til eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane som besto av aktørar frå det offentlege og det private næringslivet.

Rapporten som blir lagt fram i dag kan vere med og reise gode debattar i eit slik forum, peiker Erikstad på.

Det er Nynorsk kultursentrum som har samla inn og systematisert innhaldet i «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012», og det er styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum som skal overlevere rapporten i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...