Heim Nyhende 366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

366 år med nynorsk i Sogn og Fjordane

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» dokumenterer språkutviklinga i fylket gjennom 366 år, og rapporten skal høgtideleg overleverast til fylkesordførar Åshild Kjelnes i Førde i dag.

«Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» skal gje eit breitt bilde av stoda til nynorsken i fylket, og det er første gong så mykje kunnskap om språkstoda i fylket og Vestlandet elles er samla i eitt dokument.

– Her vil vi finne mykje stoff frå sentrale kjelder som dokumenterer språkbruk og språkutviklinga vår, forklarar fylkesdirektør for kultur i Sogn og Fjordane, Ingebjørg Erikstad. Til dømes finn ein oversikt over kor mange elevar som har kva for målform i grunnskulen, oversikt over målform mellom vernepliktige, språklege trendar i media og slike ting.

– Dokumentet bekreftar Sogn og Fjordane som eit nynorskfylke, seier Erikstad, som seier rapporten også vil bli presentert i ei sak i fylkestinget i juni. «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012» er nemleg ein del av ei større språkpolitisk satsing som fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok i 2008.

– Utan å leggje føringar for arbeidet, så vil eg likevel seie at vi kunne tenkje oss å få til eit nynorsk forum i Sogn og Fjordane som besto av aktørar frå det offentlege og det private næringslivet.

Rapporten som blir lagt fram i dag kan vere med og reise gode debattar i eit slik forum, peiker Erikstad på.

Det er Nynorsk kultursentrum som har samla inn og systematisert innhaldet i «Språkfakta Sogn og Fjordane 1646–2012», og det er styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum som skal overlevere rapporten i dag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...