Heim Nyhende Arvar og deler klare kommunetekstar

Arvar og deler klare kommunetekstar

Med målretta språkarbeid kan språket i kommunane bli mykje lettare å forstå, viser forsøk. No vil KS dela erfaringane med resten av Kommune-Noreg.

 

I april i år avslutta kommuneorganisasjonen KS eit pilotprosjekt der ti kommunar har arbeidd med klarare kommunespråk. KS meiner kommuneprosjekt gjev gode moglegheiter for kommunane å dela erfaringar og tekstar fordi tekstane og tenestene dei handlar om er så like.

KS fekk 950.000 kroner i støtte til pilotprosjektet og søkjer no Kommunaldepartementet om 2.900.000 kroner til eit hovudprosjekt. Ei av dei viktigaste erfaringane frå pilotprosjektet meiner KS er det store behovet for kompetanseheving. Dei skisserer to fasar for eit hovudprosjekt:

Fyrst skal ein gjennomføra grunnkurs i klarspråk for dei som skal ha ansvaret for språkarbeid i eigen kommune. Neste fase er å finna føregangskommunar, «trekkhundar», som kan vera mentorar og pådrivarar i eigen region.

Trekkhundane må kunne visa til forankring, kompetanse og dokumenterte resultat av høg kvalitet, og dei skal hjelpa til sjølvhjelp for andre kommunar.

Må vera interesserte

I den avsluttande rapporten kjem det heilt klart fram at det må vera interesse for klarspråk. For det fyrste må det vera forankra i leiinga, men i tillegg er det viktig med ein god kultur for godt språk.

Dette har forsøkskommunane prøvd å byggja på ulike måtar. Rogaland fylkeskommune har hatt bokkafear med vaflar, hatt inspirasjonssamlingar og språkkurs. Kongsberg har kåra den beste kommunale språkmedarbeidaren kvar veke, medan Fredrikstad har hatt ei fast språkspalte i nyhendebreva frå rådmannen.

– Språkleg medvit hjå avsendarane er det viktigaste verktøyet i språkarbeidet, saman med ei betre forståing av situasjonane til mottakarane, heiter det i rapporten.

Gode resultat

Undervegs har dei gjort brukartestar, og i eitt delprosjekt forstod 81 prosent av målgruppa kva brevet handla om berre ved å lesa overskrifta. Berre 26 prosent sa det same om det same brevet før klarspråkprosjektet.

Fredrikstad bad om tilbakemelding på kva for ord og omgrep som var vanskelege å forstå og fekk vekk 73 prosent av dei vanskelege orda.

Kommunane har valt ut respondentar litt ulikt. Dei fleste har respondentar frå målgruppa til dei aktuelle tekstane, to kommunar hadde tilfeldig utval, Fredrikstad testa tekstane i tillegg på personar utan norsk som morsmål, og éin kommune hadde politikarar som ei testgruppe.

I tysk klarspråkarbeid skil ein mellom «einfache sprache» og «leichte sprache». Det siste er ei ytterlegare forenkling av språket retta mot den delen av befolkninga som er lett analfabetar eller har kognitive utfordringar. KS meiner det er eit viktig skilje for ytterlegare tilrettelegging av språket og universell utforming. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...