Heim Nyhende Best på skule

Best på skule

Ambisjonane er høge i Vågå: Dei skal bli best i landet på skule.

I fem år skal Vågå-skulane jobbe ut frå det som no heiter Vågåmodellen, ein modell basert på kultur- og realfagskompetanse og livsmeistring. Modellen er utarbeidd av professor i musikkvitskap Jon Roar Bjørkvold.

Sterke krefter

– Vi ønskjer å utvide innhaldet i skulen og gje barna meir enn det vi er pålagde. Det gjer vi gjennom å styrkje dei praktiske og dei estetiske faga, forklarar ordførar i Vågå, Rune Øygard.

– Vi har mellom anna med oss fotografen Morten Krogvold og kokken Arne Brimi på laget for å lære barna nye uttrykksformer og å bruke sansane sine.

Desse skal vere med og styrkje elevane sin kompetanse innafor natur, foto, mat, musikk og handverkstradisjonar. Også grunnkompetansen innan lesing, rekning, skriving og IKT skal få eit løft, og til det har Vågå kommune fått hjelp frå IKT-bransjen, representert ved Intel, Microsoft og Atea

Eigen PC

Å få med krefter utanfor eigen administrasjon til eit slik skuleløft er avgjerande, meiner ordføraren, som synest det at slike nestorar innan sine bransjar blir med, vitnar om at investorane sjølve ser ein verdi i dette prosjektet. Reint praktisk inneber denne satsinga at alle tredjeklassingane i Vågå får sin eigen spesialtilpassa PC med programvare, medan elevane på dei andre trinna får høve til å kjøpe programvaren til ein rimelegare pris.

– Skuleboka er framleis den viktigaste reiskapen i Vågå-skulen, seier Øygard. – Men med desse PC-ane får vi høve til å utvide læringa enno meir.

Også fysisk fostring får sin plass i den nye skulesatsinga. Målet er å finne arenaer der funksjonssvake elevar kan få ei oppleving av meistring og prestasjonar. Også kulturskulen skal involverast og bli ein naturleg part i Vågå-elevane sin skulekvardag.

Omprioriteringar

Denne satsinga vil sjølvsagt koste Vågå kommune. Sjølv om prosjektet har fått med eksterne bidragsytarar, vil det merkast på dei kommunale budsjetta.

– Vi har prioritert dette høgt, og då betyr det at vi har prioritert ned noko anna, seier Rune Øygard. Desse økonomsike prioriteringane har det ikkje berre vore semje om i Vågå. To grendeskular er mellom anna lagde ned fordi dei vart for små, medan nye Vågåmo skule opna i 2011. Men sjølve satsinga på skule er det brei semje om, seier ordføraren.

Draumebildet

Prosjektet, som har fått namnet Vaken og Vågal i Vågå, har ei tidsramme på fem år. Ordføraren håpar ein vil sjå resultat i form av auka sjølvtillit hjå ungdommane, eit styrkt omdømme for Vågå kommune og fleire tilflyttarar til kommunen.

– No er vi i den situasjonen at vi faktisk har oppgang i folketalet, og vi har no det høgaste folketalet på seks år, seier ordføraren. – Men i utviklinga av ein sterk Nord-Gudbrandsdalsregion blir vi i Vågå små , og vi må gjere jobben sjølve. Draumebildet er derfor gode fagfolk og gründerar som ønskjer å flytte til Vågå mellom anna fordi dei får eit godt skuletilbod til ungdommane sine der.

– Vi ser truleg allereie ein effekt av skulesatsinga, trur ordføraren. – I år er det få ledige stillingar i Vågå-skulane framføre kommande skuleår. Og til dei ledige stillingane som finst, er det svært mange og gode søkjarar. Vi tolkar det som at dei som er her, vil bli, og at dei som søkjer, har lagt merke til den satsinga vi jobbar med.

Må levere

Til sjuande og sist er det dei unge det handlar om, seier Øygard. Han trur dessutan at ei investering i skuleelevane vil styrkje sjølvkjensla til kommunen og på sikt få ungdommane tilbake til kommunen.

– Å investere i barn og unge er noko av det viktigaste vi gjer, seier han, og medgjev samstundes at den satsinga kommunen no står framføre, vil bli krevjande. – Folk vil følgje med oss, og vi blir nøydde til å levere. Vi bør ikkje skåre dårleg på nasjonale prøver no framover, for å seie det slik.

 

Fakta: Vågal i Vågå

Vågå kommune satsar på å skape Noregs beste skule

Hovudsakleg finansiert ved omprioritering av kommunale midlar. Prosjektet har fått noko økonomisk støtte frå Fylkesmannen og støtte i form av kompetanse og tilgang til gratis eller prisredusert utstyr.

Prosjektet har tilsett Hanne Blåfjelldal, tidlegare politisk rådgjevar for Frp si stortingsgruppe, som prosjektleiar.

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...