Heim Nyhende Bruer og tunnelar hindrar ikkje fråflytting

Bruer og tunnelar hindrar ikkje fråflytting

Etter 14 av 19 bru- og tunnelutbyggingar i dei fem nordlegaste fylka fall folkefallet etter at fastlandssambandet kom på plass.

 

NRK har sett på korleis bruer og tunnelar har verka inn på folketalet på ein del øyar som har fått fastlandssamband.

Dei 14 prosjekta der folketalet gjekk ned, kosta totalt over 4 milliardar kroner, omrekna til 2013-kurs. Gjennomgangen viser at dei øykommunane som ligg langt frå byar og sentrale strok, held fram med å leke innbyggjarar også etter at fastlandssambandet er på plass. For dei bynære øysamfunna har utviklinga vore motsett. Fleire av dei bynære øyane har hatt kraftig befolkningsvekst etter at dei fekk veg til fastlandet.

– Viss du byggjer ei bru til ei lita øy som ikkje soknar til ein større by, eller det ikkje er eit næringsliv som treng transport til eller frå denne øya, så kan du ikkje rekne med at det har nokon særleg verknad på innbyggjartalet, seier seniorforskar Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå.

Det er naivt å tru at fastlandssamband i seg sjølv er nok til å stogge ei negativ befolkningsutvikling, meiner han.

Befolkningstala er henta inn frå Statistisk sentralbyrå og samanliknar situasjonen før og etter at fastlandsvegen kom på plass. NRK har også tatt med tal frå Vegvesenet som viser kor mykje utbyggingsprosjekta har kosta. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...