Heim Nyhende Etterlyser betre kvalitet på nynorsk-bøkene

Etterlyser betre kvalitet på nynorsk-bøkene

– Det er eit problem at nynorsklitteraturen ikkje er av betre kvalitet, seier biblioteksjef Bente Dammen i Osterøy.

 

Dammen har vore prosjektleiar for prosjektet Nye tider – Nynorsk som var eit samarbeidsprosjekt mellom biblioteka i Nordhordland og LNK. Målet med prosjektet var å fremje lesing av nynorsklitteratur i Nordhordlandskommunane.

– Alle kommunane i prosjektet er nynorskkommunar og ligg i omlandet til Bergen der bokmål dominerer og spreier seg raskt. Difor vart dette prosjektet så viktig, seier Dammen.

No er prosjektet avslutta og sluttrapporten er klar. Trass i fleire positive resultat av prosjektet, erfarer ho nok ein gong at nynorsklitteraturen ikkje held den standarden ho skulle ønskje.

Les heile sluttrapporten her

– Og ikkje minst at dei nynorske barnebøkene har for kjedelege framsider, som ikkje fengar borna. Framsidene er jo dei som marknadsfører bøkene, her burde forlaga, og spesielt Samlaget, bli mykje sprekare. For formidlaren er det også viktig at framsida på boka ikkje skaper avstand til lesaren, men derimot fungerer som ein døropnar. Det finst hyggelege unntak, men det er få av dei slår ho fast og viser til at stadig fleire bøker burde bli omsett til nynorsk.

– Ta SVK av Roald Dahl til dømes, den skrik jo nesten etter å bli omsett til nynorsk. Tenk om Ragnar Hovland kunne gjort det.

Forlagsdirektør for barne – og ungdomslitteratur i Samlaget, Ragnfrid Trohaug meiner på si side det har vore ei positiv utvikling.

– Dei siste åra har me testa framsidene på barnebøkene på målgruppa, til dømes er bøkene om Mopp og Mikko testa på born i barnehagar. Den holdninga om at framsidene på barnebøkene ikkje fengar borna trur eg heng igjen frå kva mange hugsar igjen frå før, seier ho og legg vekt på at det ikkje alltid har vore like bra.

– Me ser jo framleis at til dømes Komet-serien, som er ein serie med lettlest-bøker for born, heng igjen i den gamle tradisjonen. Innpakninga på bøkene er kjempeviktig, og som sagt er me mykje meir bevisste på korleis den ser ut no enn før, slår Trohaug fast.

Dammen legg også vekt på dei positive ringverknadane prosjektet har gitt.

– Me ser at prosjektet har gitt oss eit høgare utlån av nynorske bøker enn me elles hadde hatt. Det er tydeleg at me får resultat dersom me arbeider konsentrert med noko. Me har hatt mange ulike nynorsk-aktivitetar i biblioteka desse åra, seier Dammen og viser til produkt som kortspelet Kamp, ein eigen spå om nynorsk lyrikk og litteraturseminar for dei tilsette i biblioteka, der all nynorsk litteratur som var kome inn til biblioteka gjennom året vart presentert.

Kortspelet Kamp har vist seg å vere ein stor suksess rundt på skulane.

– Me har ein person no som reiser rundt med spelet her i Osterøy og presenterer det i klassane, det får me mange positive tilbakemeldingar på frå elevane.

Ho har framleis lyst til å arbeide med nynorsk litteratur i prosjektform.

– Då måtte det blitt noko med nynorsk lyrikk, eg las enormt mykje lyrikk då eg laga den nynorske spåen, duverda så mykje bra det er der ut. Tenk å samla alt dette på ein nettstad der ein kunne kategorisert lyrikken i kva som passar til ulike store livshendingar til dømes, me får jo mange spørsmål i biblioteka om kva som passar til bryllaup, dåp og så vidare.

Prosjektet Nye tider – Nynorsk! der åtte kommunar i Nordhordland har delteke starta i 2008 og vart avslutta i 2011. Prosjektet er også blitt støtta av Fritt Ord. 

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Historisk eksamenspris blir til skrivekonkurranse for ungdom

Fridthiov Oos’ pris har blitt delt ut i over 100 år, og går normalt til dei beste eksamenssvara i nynorsk. Men på...

Eit godt digitalt år for Nynorsk kultursentrum

I 2020 var det for første gong over 800.000 besøk på nettsidene til Nynorsk kultursentrum. – Eg er glad...

Slepper Tor Jonsson-samling med tidlegare upubliserte dikt

Torsdag er det 70 år sidan diktaren og essayisten Tor Jonsson gjekk ut av tida. Forlaget Samlaget nyutgir i det høvet ei...

Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Dei nynorske nettstadene for barn og unge har opplevd rekordstor bruk i 2020. Samla var over 120.000 brukarar innom...