Heim Nyhende Etterlyser fagmiljø

Etterlyser fagmiljø


Leiar i Akademikarane, Knut Aarbakke, meiner kommunane må etablere større fagmiljø.

– Ei kartlegging blant medlemmene våre viser at det for mange akademikarar er særs viktig å ha eit visst fagmiljø rundt seg. Dei fleste ynskjer kollegaer dei kan diskutere saker med. Me trur manglande fagmiljø er ein viktig faktor når ein ikkje lukkast med å rekruttere kompetansearbeidskraft, seier Aarbakke.

Ifylgje Aarbakke er det å skape tilstrekkeleg store fagmiljø avgjerande for kommunar som slit med å få tak i kompetent arbeidskraft.

– Korleis ein gjer dette, kan sjølvsagt variere. Det er viktig å hugse på at medlemmene våre ikkje nødvendigvis etterlyser kollegaer med lik utdanning. Det dei saknar, er kollegaer med utdanning på same nivå.

– Mange kommunar har sett i gang ulike rekrutteringstiltak, som høgare startlønn eller tilgang på bustad. Fungerer slike tiltak?

– Dette er gode tiltak, som vil kunne ha ein god effekt. Men det er neppe nok. Me trur altså dei må supplerast med gode, stimulerande fagmiljø og leiarar som er opptekne av fagmiljø. Når ein har brukt år på å tileigne seg kunnskap, ynskjer ein som regel å bruke han. Og mange ynskjer å utvikle han i samarbeid med kollegaer, slår Aarbakke fast.

Store skilnadar

Anne-Cathrine Hjertaas er avdelingsdirektør for arbeidsgivarutvikling i KS og samd med Aarbakke i at det ligg ein stor gevinst i å utvikle gode fagmiljø i kommunane.

– Dersom kommunane skal klare å halde på dei med høgare utdanning, må dei tilby eit robust fagmiljø. Då må ein også leggje til rette for samarbeid mellom kommunane, slik at dei tilsette kan nyte godt av eit større miljø.

Hjertaas understrekar at det er store skilnadar mellom kommunane når det gjeld i kva grad ein manglar kompetent arbeidskraft, og kva slags kompetanse ein manglar. Ho meiner dette kan vere eit like stort problem i store kommunar som i mindre.

– Kommunen er ein stor arbeidsplass og har naturlegvis behov for eit breitt spekter av kompetanse. Men me ser at dei kommunane som jobbar strategisk med dette, også får resultat. Ein må tenkje på kva kompetanse ein treng om fem år.

Omdømmeprosjekt

KS har også sett i gang eit eige omdømmeprosjekt for å vise fram kommunane som attraktive arbeidsgivarar. Dei som var med i prosjektet i 2010, var kommunane Austrheim, Bærum, Fjell, Fredrikstad, Kongsberg, Lom og Vestvågøy, og i tillegg Møre og Romsdal fylkeskommune. Her blir det lagt vekt på grep som å lage ein god arbeidsgivarstrategi, levere gode tenester og å samarbeide med andre om å marknadsføre kommunen. KS tilbyr også eit eige praktikantprogram, som no utvida slik at tilsette i kommunar og fylkeskommunar kan delta. I 2009 vedtok KS ein eigen rekrutteringsstrategi. Strategien skal mellom anna hjelpe kommunane med å rekruttere unge og nyutdanna arbeidstakarar, redusere sjukefråværet og gi færre deltidsstillingar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...