Heim Nyhende Fire milliardar ekstra til kommunane

Fire milliardar ekstra til kommunane

Regjeringa gir fire milliardar kroner ekstra i frie inntekter til kommunane. Det er ikkje nok, meiner kommunane.

Fleire raudgrøne politikarar seier til Aftenposten at det auka tilskotet skal vere nok til å sirkre at kommunane kan oppretthalde tenestetilbodet som i dag.

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, meiner at endringa i befolkningen og auka pensjonsutgifter gjer det naudsynt med betydeleg auke. I dag legg regjeringa fram kommuneproposisjonen, som er kommunane sitt budsjett for neste år.

I tillegg til overføringane som kommunane disponerer fritt, ligg det også an til ei auke i dei øyremerka midlane. Som ei følgje av samhandlingsreformen overfører staten ytterlegare fem milliardar kroner til å dekkje utgiftene til dei oppgåvene kommunane overtar.

Arbeidarpartiet har fått gjennomslag for at det skal bli gitt betre insentiv til kommunar som slår seg saman. Små kommunar som gjer dette, skal få behalde sine tilskot lenger enn under ordninga som er i dag.

Ordninga med samkommunar blir lovfesta. Dette er ein slags lettversjon av samanslåing av kommunar, som formaliserer samarbeid under eit nytt regelverk. Det er SV og Sp som har kjempa saman dette alternativet til kommunesamanslåing. (NTB)

Les også kva Agderposten skriv om denne saka.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...