Heim Nyhende Fleirtal for fleire gulrøter til samanslåing

Fleirtal for fleire gulrøter til samanslåing

Høgre, Framstegspartiet og Venstre har inngått ein avtale om nytt inntektssystem for kommunane. Det vil kosta mindre kommunar som vel å stå åleine.

 

– Med det nye inntektssystemet sikrar vi gode og likeverdige tenester i heile landet, samstundes som vi tilbyr fleire og saftigare gulrøtter til kommunane som slår seg saman. Kommunar som sjølv vel å vera små skal ikkje lenger lønast for det, seier Helge Andre Njåstad (Frp) i ei pressemelding. Han er leiar av kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget.

Avtalen er i tråd med den retninga regjeringa foreslo i høyringsnotatet som blei sendt ut i desember, men med nokre ordningar.

Fleire gulrøter
Det vert innført fleire ordningar som vil stimulera kommunane til samanslåing, blant anna eit nytt tilskott til kommunar som går saman og utgjer sterkare tyngdepunkt i regionen sin. Dette tilskotet er på 200 millionar kroner i året. Tilskotet til infrastrukturtiltak for kommunar som slår seg saman skal styrkjast. I 2016 er det sett av 50 millionar til dette, og no er Venstre og regjeringspartia blitt samde om å styrkja dette i 2017.

– Venstre har vore ein tydeleg forkjempar for ei kommunereform som skal gi sterkare lokaldemokrati, betre fagmiljø og betre tenester til folk. No får vi eit inntektssystem som byggjer oppunder dette målet. Vi får no eit inntektssystem med meir bruk av gulrot og mindre bruk av pisk som stimulerer til fleire kommunesamanslåingar, seier André N. Skjelstad, kommunalpolitisk talsmann i Venstre, i ei pressemelding.

Kommunar som vedtek å slå seg saman vil få halda på dagens basistilskot fram til samanslåing, slik at dei ikkje først går ned og deretter opp i inntekter. I tillegg til dei nye gulrøtene får dei som tidlegare avklart inndelingstilskot, reformstøtte og eingongsstøtte.

Ein større del av tilskotta skal i nytt inntektssystem gjevast per innbyggjar, og mindre per kommune.

LES OGSÅ: Flyttar statlege arbeidsplassar ut av Oslo

Endrar småkommunetillegget
– I tråd med høyringsforslaget vil kommunar i tettbygde strøk som vel å vera små få mindre i såkalla basistilskot, som i hovudsak dekkjer utgifter til administrasjon. Kommunar som vel å stå åleine kan ikkje lenger senda ei ekstrarekning for administrasjonskostnader til innbyggjarar i resten av landet, seier kommunalpolitisk talsmann for Høgre, Frank Jenssen. Han er glad for at dei tre partia saman har teke ansvar for å sikra eit inntektssystem som legg til rette for gjennomføringa av ei kommunereform som det er brei semje om på Stortinget.

Småkommunetilskotet vil vidareførast, men målrettast mot distriktskommunar i tynt folkesette område og vil ikkje lenger gjevast som belønning berre fordi kommunen er liten. Det vil enno gjevast kompensasjon for ekstrakostnader til tenester i spreiddbygde strok.

Førstkomande måndag er det folkerøysting om samanslåing i 23 kommunar. Totalt skal nær 200 kommunar ha folkerøysting om samanslåing no i vår.

Les heile avtalen her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...