Heim Nyhende Flyktningar styrkjer fagmiljøet

Flyktningar styrkjer fagmiljøet

Volda kommune seier ja til oppmodinga frå staten om å busetje endå fleire flyktningar. Dette gjer både lokalmiljøet rikare og det kommunale fagmiljøet sterkare, meiner ordførar Ragnhild Aarflot Kalland.

– Vi har gjort vedtak om å busetje 140 flyktningar frå i år, mot 100 tidlegare år, fortel Kalland.
Høvet til å styrkje det kommunale fagmiljøet gjennom auka overføringar frå staten, var mellom det som fekk kommuneadministrasjonen i Volda til å sjå positivt på å auke flyktningekvoten.

Skeptisk til asylutviding

Ein annan motivasjon var dei gode erfaringane kommunen allereie har gjort seg når det kjem til busetjing. Både flyktningane og utanlandsstudentane ved Høgskulen i Volda er med på å skape eit internasjonalt miljø i kommunen.

– Det å vere fleirkulturell og få impulsar utanfrå gjer lokalsamfunnet rikare, meiner ordføraren.

Kommunen på Nord-Vestlandet rommar også eit eitt år gammalt asylmottak. Her vil UDI utvide, i strid med kommunen si oppmoding.

– Asylmottaket er nytt. Det er framleis i ein innkjøringsfase. Difor var vi skeptiske til denne utvidinga. Asylmottaket fører også til auka press på det kommunale tenesteapparatet, forklarer Kalland.

Treng møteplassar

Frivillige organisasjonar og lag er alle aktive med å integrere busetjarane i Volda. Røde Kors, sanitetsforeininga, fotballag, songkor og kyrkjelydar bidrar med sitt. Ordføraren ser likevel mange utfordringar med integreringa framover.

– Vi treng fleire og betre møteplassar, kommenterer ho.

På den positive sida trekkjer ho fram ein kommunal folkehelsekoordinator, som mellom anna har starta matkurs og gymnastikkaktivitetar for innvandrarkvinner.

Held på vedtaket

– Innvandrarane har, som oss alle, forskjellige interesser. Difor er det viktig at heile lokalsamfunnet er ope for å ta imot dei, held ordføraren fram.

Ho trur kommunen kjem til å halde på vedtaket om å busetje 140 flyktningar i åra framover, mellom dei finst ei veksande gruppe med einslege mindreårige flyktningar.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...