Heim Nyhende Kommune i endring

Kommune i endring

Årdal kommune er i ein endringsfase. Varaordførar Marie-Helene Hollevik Brandsdal (Ap) i Årdal kommune ser positivt på den språklege utviklinga.

 

Årdal kommune er særs medviten om å nytte nynorsk. Vi har målvedtak om nynorsk. Tilsette nyttar sjølvsagt nynorsk, og elevane er læringsviljuge og stolte over språket sitt, seier Brandsdal stolt.

Ho viser til at Farnes skule i 2011 vart godkjent som dysleksivenleg skule. I tillegg trekkjer ho fram historia om småbarnsmora Sandra Opheim, som kom på helsestasjonen i Årdal med sin to år gamle son og skulle ta språktest. Ho nekta å gjennomføre språktesten, då han var på bokmål.  

Testen var utforma nasjonalt og sjølvsagt berre på bokmål. Fleire av innbyggarane klaga, og til slutt tok årdølane saka i eigne hender. Sandra engasjerte ressurspersonar innan språk og fekk oversett språktesten til nynorsk. Testen vart godkjent og vert no nytta av dei som ynskjer testen på nynorsk.

Treng fleire bein
Årdal har vore gjennom tøffe omstillingsperiodar, mykje på grunn av Hydro si nedtrapping, der mange har mista jobbane sine. Hollevik Brandsdal meiner kommunen er i ein omstillingsprosess, men ser likevel ikkje mørkt på framtida. Ho meiner derimot kommunen er i endring, frå å vere ein einsarta industrikommune til ein kommune med fleire bein å stå på.

I næringslivet generelt er det positiv utvikling innan næringar som handel og tenesteyting. Etter å ha vore ein industriprega kommune har vi no fått ein medviten næringsstrategi om å utvikle oss innan handel, reiseliv og kultur. Vi er aktive med å skape nye arbeidsplassar, særskilt innan handel og tenesteyting, meiner varaordføraren.

Handel er den nest største bransjen i Årdal. Nyleg opna også eit kjøpesenter med 13 butikkar i bygda . Varaordføraren gler seg over at mange gründerar, særleg kvinner, har satsa her.

– Vi er medvitne om at tenesteyting er ein bransje med mange kvinnelege  kompetansearbeidsplassar og særs viktig for kjønnsbalansen i Årdal. Å utvikle tenesteytande næringar er viktig av fleire årsaker. Dei er med på å auke kompetansenivået i Årdal, er viktige for sysselsetjing og er særskilt naudsynte for at andre bransjar kan utvikle seg. I tillegg er bransjen sentral for å sikre fleire ungdommar arbeid i bygda.

– Vi satsar målretta på å utvikle bygda slik at vi får fleire føter å stå på. Sentrumsområde skal bli familie-, brukar- og turistvenlege med eit meir urbanisert utrykk.

Vegen vidare
Årdal ligg i innfallsporten til Jotunheimen nasjonalpark, gjennom Utladalen og Tindevegen.

Årdølane er blitt meir aktive i å nytte nærområda sjølve, og vi har stor respekt for attraksjonane våre. Vi nyttar dei med respekt for komande generasjonar. Målet er å auke talet på besøkande til attraksjonane våre og at dei samstundes får ei positiv oppleving av bygda, meiner Ap-politikaren.

 Varaordføraren legg ikkje skjul på at kommunen har ein utfordrande kommuneøkonomi, men at dei likevel må levere bra til innbyggarane.

– Vi har gode kommunale tenester. Sjølv med ein utfordrande kommuneøkonomi er vi særs opptekne av at innbyggarane våre framleis skal ha gode kommunale tenester. Kommunen sine viktigaste oppgåver er å legge til rette for nyetableringar, små og store. Vi skal vere ein næringsvenleg kommune. Ei utfordring er at Årdal har 452 innpendlarar til arbeid i bygda. Vi vil at fleire av desse skal busetje seg i Årdal. Vi arbeider for å skape eit attraktivt lokalsamfunn med trivsel for innbyggjarane med ein god og brukarvenleg bustadpolitikk.

Bygda og kommunen er framleis i sorg etter den tragiske hendinga på Valdresekspressen tidlegare i haust, der tre personar vart drepne. Varaordføraren er klar på at kommunen har hatt god dialog med både Justisdepartementet og UDI. No er jobben å kome seg vidare.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...