Heim Nyhende Målblome til Haukeland universitetssjukehus

Målblome til Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus har fått Målblomen for 2016 frå Noregs Mållag. Eivind Hansen, administrerande direktør for Helse Bergen HF,  tok imot prisen på landsmøtet til Mållaget.  

 

Sjukehuset har møtt motstand, men protestane har stilna. Haukeland har vorte eit døme på at det fint går an å bruke nynorsk i Bergen.

– No går det godt, og no fortener me prisen. Om me ein gong ikkje gjer det, kan me sjå til prisen som ein inspirasjon om å skjerpe oss, sa direktør Eivind Hansen i takketalen.

Fleirtalet av kommunane som soknar til sjukehuset brukar nynorsk, og difor skal sjukehuset nytte nynorsk. 

– Eg kan stolt fortelje at på det tidlegare Øyebygget lyser no Augebygget mot bergensarar og hordalendingar. Språk er viktig for identiteten, og det er naturleg at me brukar nynorsk, fortalte Eivind Hansen landsmøtet.

Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, som overrekte Målblomen gav denne grunngjevinga for utdelinga:

Mållova er klår: kva språk eit statleg regionalt føretak skal nytta, skal avgjerast av språket i kommunane som soknar til føretaket. Fleirtalet av kommunane som soknar til Haukeland Universitetssjukehus, nyttar nynorsk. Difor skal sjukehuset nytte nynorsk som tenestemål.

Då sjukehusa skifta eigar frå fylke til statlege helseføretak, vart det sett spørsmålsteikn ved om desse nye helseføretaka skulle følgje Mållova. At dei skulle det, slo Språkrådet og seinare Kulturdepartementet fast i vedtak i 2004. Dermed måtte sjukehuset skilte om.
 
Reaksjonane lét ikkje vente på seg. Korkje bergensarar eller dei tilsette lét til å meine at dette var ein god idé. Det vart kasta ut påstandar som at dette vil koste fleire tiltals millionar, pengar som heller skulle ha blitt nytta på pasientar. Det stod om liv og helse. Men etterkvart har protestane stilna. I staden har sjukehuset blitt eit levande døme på at det går fint an å nytte nynorsk også i Bergen.
 
For pasientar frå omlandet er ikkje Haukeland “nokre store saker” inne i byen. Det har blitt deira eige sjukehus. På den måten har sjukehuset vore til hjelp i arbeidet med å føre by og land, og land og by nærare kvarandre. Sjukehuset har blitt ein nynorskby verdig.

Ingenting er perfekt, heller ikkje nynorskbruken ved Haukeland Universitetssjukehus. Men trass i ein veldig motstand i byrjinga, har administrasjonen jamt og trutt levd opp til vedtaket i 2004, og det blir stadig betre.

For dette arbeidet får Haugeland Universitetssjukehus Målblome og det er stas at Eivind Hansen, administrerande direktør for Helse Bergen HF og for 12 000 tilsette kjem sjølv for å ta i mot Målblomen. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...