Heim Nyhende Mållaget føreslår nye fylkesnamn

Mållaget føreslår nye fylkesnamn

Tysdag 24. april møter Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag og Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag på høyring i Stortinget for å seie kva Mållaget meiner om framlegget til nye fylkesnamn frå regjeringa.

Det er Kommunal- og forvaltningskomiteen som inviterer til høyring.

Fredag 6. april la regjeringa fram sitt syn på nye fylkesnamn i Noreg. På tvers av faglege råd og folkeleg motstand har regjeringa gått inn for namna «Vestland», «Innlandet» og «Viken».

– Noregs Mållag reagerer sterkt både på desse framlegga og på saksbehandlinga. Regjeringa har brote utgreiingsinstruksen ved ikkje å sende saka på brei høyring, og regjeringa har heller ikkje høyrt på sitt eige sakkunnige organ i namnesaker, Språkrådet. Dette føyer seg inn i ei rekkje av saker der regjeringa har sett vekk frå råda til Språkrådet som i fleire kommunenamn og OsloMet, heiter det i ei fråsegn frå Noregs Mållag.

Støttar Språkrådet

Til dei tre nye fylkesnamna har Språkrådet komme med gode og grundige tilrådingar, og Noregs Mållag meiner dette er gode framlegg.

Mållaget meiner at det etter ei brei høyring bør vere mogeleg å finne gode alternativ mellom desse namna:

  • I staden for «Viken» bør det veljast «Vika», eller andre namn, som er i tråd med nedervd lokal uttale og dei lokale målføra.
  • I staden for «Innlandet» bør ein anten velje «Opplanda» eller «Hedmark og Oppland».
  • I staden for «Vestland» er både «Bjørgvin», Gula» og «Fjordane» langt betre enn «Vestland», som er eit særs uheldig namn.

– Språklege kulturminne

Fylkesnamna er språklege kulturminne og må bli behandla som det. Å byte ut eit gamalt fylkesnamn med eit nytt når fylka ikkje har hatt ein forsvarleg fagleg prosess kring namnevala er fagleg uforsvarleg. I fylke etter fylke er namna blitt vedtatte heilt utan offentleg debatt i forkant og utan ei brei drøfting. Slik har namnevala blitt resultat av politiske kompromiss og fikse påfunn av politikarar utan kompetanse på feltet, med «Vestland» som det verste eksempelet.

– Svært uheldig

Då dagens fylkesnamn blei vedtatte i 1918, var det resultat av eit større fagleg utgreiingsarbeid, ein grundig høyringsrunde og ein omfattande politisk prosess.

– Det er svært uheldig at styresmaktene ikkje har prioritert dette i 2018, skriv Mållaget.

Noregs Mållag krev at saka om nye fylkesnamn blir send på høyring før Stortinget gjer vedtak, og at det blir lagt stor vekt på namnefaglege råd i valet av nye fylkesnamn.

– Valet av fylkesnamn har store konsekvensar. Namna er ikkje berre namn på fylkeskommunar, men er inndelingsnamn som går inn i allmenn språkbruk og som kan bli ståande i fleire hundre år, heiter det i fråsegna til Noregs Mållag.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...