Heim Nyhende Mastemotstand i Radøy

Mastemotstand i Radøy


Skepsisen til ei påtenkt kraftlineutbygging i Nordhordland er stor. – Aksjonane og oppstanden rundt utbygginga i Hardanger har nok tent saka vår også, seier talsmann for Folkeaksjon mot luftspenn i Nordhordland (FMLN), Olav S. Namtvedt.

Namtvedt har vore politikar og ordførar i Radøy kommune. No har han retta engasjementet sitt mot den omsøkte utbygginga av kraftliner som skal gå frå Kollsnes til Mongstad og krysse fire kommunar undervegs. Det er BKK som står som søkjar, og planane omfattar tre ulike alternativ som alle omfattar både luft- og sjøkabling. Politikarane i kommunane det gjeld, Radøy, Austrheim, Lindås og Øygarden, har kravd at alle linene skal leggjast i jord- eller sjøkablar, men BKK seier i søknadene sine at dette ikkje vil vere samfunnsøkonomisk lønsamt. Av det FMLN har oversikt over no, er kostnaden i BKK sitt forslag på om lag 700 millionar kroner, medan ei løysing med berre jord- og sjøkablar vil koste meir enn ein milliard.

 

Ikkje fint

– Det er same argumentasjon som i Hardanger, seier Namtvedt. – Men skilnaden er sjølvsagt at hjå oss skal to tredelar av lina gå i sjøkabel i utgangspunktet, og då meiner vi det ikkje blir særleg mykje dyrare å leggje alt i jord eller sjø.

Innbyggjarar og turistar i øysamfunnet Radøy vil først og fremst merke dei nye kraftlinene visuelt. Master og liner vil gå over område nord på øya som folk bruker til friluftsliv. Svært få vil bli direkte forstyrra der dei bur, seier Namtvedt.

– Men det vil ikkje ta seg pent ut. Vi kan sjå til nabokommunen vår, Øygarden. Der har dei ikkje høgspentmaster i heia, og det gir ei heilt anna oppleving.

Radøy har dessutan eit rikt fugleliv, med raudlisteartar som hubro og hønsehauk, og Namtvedt fryktar mastene kan få stor verknad for desse.

Eit nytt Hardanger

Namtvedt seier dei er glade for å ha dei fire kommunane i ryggen når dei prøver å påverke BKK til å sjå på andre alternativ enn luftliner. Så langt har aksjonsgruppa brukt meir ord og argumentasjon enn direkte aksjon i sine forsøk på å påverke. Det har vore ei underskriftskampanje og nokre folkemøte, men elles meiner motstandsgruppa at argument er det sterkaste våpenet no. Men kva som skjer viss søknaden til BKK går gjennom hjå NVE, er ei anna sak.

– I første rekkje reknar vi med at kommunane kjem til å klage viss utbyggjar får gjennomslag for luftliner. Ein klage som skal handsamast i departementet, vil truleg utsetje tiltaket eitt år. Det kan godt hende det vil bli aksjonar då, seier Namtvedt.

Om resten av landet vil engasjere seg like sterkt i denne saka som dei gjorde og gjer i kraftsaka i Hardanger, står att å sjå.

– Hardanger er eit landskap av nasjonal interesse. Men det er på mange måtar saka vår også. Denne utbygginga er komen til fordi oljeindustrien treng kraft, og oljeindustrien vedkjem i høgste grad heile landet, seier den tidlegare ordføraren.

 


Kraftline

BKK har søkt om konsesjon til å byggje ei 35 km lang kraftline mellom Kollsnes og Mongstad.

Hovudalternativet omfattar 12 km på land og 23 km i sjø, medan dei aktuelle kommunane krev alt i jord og sjø.

Kraftlina vil få ei straumspenning på 420 kV, den høgste spenninga ein har i Noreg.

Søknaden er til handsaming hjå NVE.

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...

På jakt etter føregangskommunar på lokaldemokrati

Kommunar over heile landet er oppfordra til å søkje om å bli føregangskommune innan lokaldemokrati. – Dette er ikkje...