Heim Nyhende Mistar fotfestet

Mistar fotfestet

Det blir ikkje lenger argumentert nasjonalt for nynorsken, og nynorskrørsla har dermed gitt frå seg eit av sine beste argument. Det meiner historieprofessor Øystein Rian ved Universitetet i Oslo.

Øystein Rian– Nynorsken vart tidlegare oppfatta som viktig i arbeidet for den norske nasjonen. Slik er det ikkje no lenger, og det kan til ein viss grad forklare kvifor nynorsken ikkje står så sterkt i storbyane lenger. Rian samanliknar situasjonen med korleis samane har greidd å bevare forståinga for den samiske kulturen.

– Samanlikninga er gjerne sett på spissen, men likevel trur eg det er rett å seia at viss ikkje samane hadde argumentert for at dei hadde ein eigen nasjonal kultur, ville truleg samisk språk no vore på veg ut.

Står svakt

Tal frå Grunnskulens informasjonssystem (GSI) syner at talet på nynorskelevar har gått dramatisk tilbake dei siste åra. I Stavanger var det 438 elevar som hadde nynorsk som hovudmål i skuleåret 1999- 2000. I 2009-2010 var talet nede i 36.

At nynorsken står svakt i storbyane, er historisk sett eit gammalt fenomen, seier historieprofessoren. Etter dei nynorske glansåra rundt førre hundreårsskifte og opp mot andre verdskrig, kor nesten kvar tredje skuleelev hadde nynorsk som opplæringsmål, har nynorsken gått tilbake så vel i byen som på bygda.

Stigmatiserande

– Somme intellektuelle i byane brukte nynorsk i tiåra rundt 1900, men bortsett frå det hadde målet naturleg nok størst forankring i dialektane på bygdene, forklarar Rian. I denne tida budde dei fleste nordmennene i bygder, og dei store byane hadde ikkje det folketalsmessige overtaket dei har i dag. Den store tilflyttinga til byane, og då spesielt Oslo, har svekt nynorsken, seier han.

– Samtidig veit vi at førstegenerasjons-tilflyttarar i dag held betre på dialekten sin enn dei gjorde tidlegare, då dialektbruk kunne verke stigmatiserande, seier historikaren.

– Men likevel har nok bokmålet hatt snobbefaktoren på si side. Historisk sett har dansk-norsk, og seinare bokmål, vore eit overklassespråk, og dermed har det umedvete blitt oppfatta som eit finare språk.

Det er òg eit poeng, meiner Rian, at det nynorske språket ikkje er så godt utvikla med tanke på å kunne brukast innafor fleire spesialfelt i samfunnet.

– Men eg set personleg stor pris på alle dei gode nynorskorda, og eg tykkjer at nynorsk er eit vakrare språk enn bokmål, endå eg sjølv brukar bokmål i skrift og tale, seier professoren.

Du kan lese meir om nynorsk i byane i LNK-avisa som kjem denne veka.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...