Heim Nyhende Ny organisasjon på plass

Ny organisasjon på plass

Dei to organisasjonane I/S Fjordvegen og Diktarvegen har no formelt oppretta ein organisasjon.

Fjordvegen Diktarvegen as er namnet på den nye organisasjonen som har funne si form som eit aksjeselskap. Selskapet har til føremål å arbeide for utbygging av Fv/rv 13 slik at den får ein god standard, og å utvikle og marknadsføre vegen og kulturtilboda langs vegen.

Ordførar Solfrid Borge i Ullensvang er styreleiar for Fjordvegen Diktarvegen., og med seg i styret har ho Vidar Høviskeland, Arne Kleppa, Margrete Reisæter og Roald Bergsaker.

Opnar for fleire

Målet for den nye organisasjonen er no å leggje ned aktiviteten til dei gamle og gå med full tyngde inn i dei nye, forklarar Leif Vambheim i Hardanger regionråd. Han fungerer som dagleg leiar for Fjordvegen Diktarvegen inntil organisasjonen har finansiering for drift på plass.

Medlemane i det tidlegare I/S Fjordvegen blir tilbydde å kjøpe aksjar i det nye selskapet ut frå kor mykje tilskot dei har gitt før. Diktarvegen ved LNK vil tilsvarande tilby aksjar til diktarorganisasjonane som var utgangspunktet for prosjektet, men også andre kulturinstitusjonar har vist interesse for å delta og vil få tilbod om å kjøpe seg inn.

Operativt til våren

Selskapet er no etablert og held på med aksjeovergangen. Til våren blir det halde generalforsamling i Fjordvegen Diktarvegen, og selskapet vil truleg vere operativt i løpet av våren eller sommaren 2012, seier Vambheim.

Fjordvegen Diktarvegen har vidare lagt opp til ein femårsplan for finansiering kor dei tre fylkeskommunane blir bedne om å gå inn med 100 000 kvar kvart år. Medlemsavgifta for medlemene i organisasjonen blir sett til 300 000, og det blir søkt departementet om 300 000 årleg desse åra som eit framhald av satsinga på Diktarvegen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...