Heim Nyhende Ny på kommunetoppen

Ny på kommunetoppen

KS fekk sin første kvinnelege leiar då Gunn Marit Helgesen (H) vart vald til styreleiar for kommunesektoren sin interesseorganisasjon i februar.

 

– Gratulerer med vervet som ny KS-leiar. Kva blir annleis i livet ditt no?

– Mykje blir annleis, blant anna skal eg representere alle kommunar, fylkeskommunar og mange bedriftsmedlemmer i Noreg, ikkje berre mitt eige parti i Telemark fylke som opposisjonsleiar. Det er eit spennande verv, der eg må bruke mykje tid i Oslo, men også reise rundt om i heile landet. Og målet er å gjere KS synleg og bodskapen tydeleg på vegner av medlemane våre. Oppdraget er stort og viktig.

– Har du noko forhold til at du er første kvinnelege leiar av KS?

– Nei, men det er på høg tid med ein kvinneleg leiar. Eg var også første kvinnelege fylkesordførar i Telemark i si tid.

– Kva er dei største utfordringane norske kommunar står overfor no?

– Den største utfordringa er ei altfor sterk statleg styring og direktoratstyring i Noreg. Norske kommunar og fylke treng større handlingsrom for å kunne løyse oppgåvene best mogleg. Lokalt folkestyre treng vern og større tillit frå nasjonale styresmakter. Og arbeidskraftbehovet i offentleg sektor er ei stor utfordring.

– Og kva er KS si rolle i desse utfordringane?

– KS er ein medlems- og interessepolitisk organisasjon som skal tale Kommune-Noreg si sak og påverke rammevilkåra for kommunesektoren.

– Kva forhold har du til språk?

– Språk er ein viktig faktor i identiteten og kulturarven vår. Det er viktig å bevare og utvikle språket vårt.

– Og til byråkrati?

– Byråkrati er ein nødvendig del av demokratiet vårt. Men for mykje byråkrati kan kvele skaparkraft og initiativ hos enkeltindivida og bedrifter, lag og foreiningar. Det er behov for å revurdere mykje av det noverande systemet.

Namn: Gunn Marit Helgesen

Alder: 53

Aktuell: Vart vald til styreleiar for kommunesektoren sin interesseorganisasjon (KS) i februar

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...