Heim Nyhende Ny rapport vil leggje ned Sogn og Fjordane

Ny rapport vil leggje ned Sogn og Fjordane

I ei ny utgreiing har Møreforsking sett på fem alternativ til framtidig fylkesstruktur. Sogn og Fjordane, Finnmark og Aust-Agder kan gå ei uviss framtid i møte.

 

– Skal du vere rimeleg effektiv, så må du ha over 200.000 innbyggjarar. Det er ein føresetnad for å få overført nye oppgåver, seier prosjektleiar Jørgen Amdam frå Møreforsking til Bergens Tidende.

Utgreiinga som tek føre seg alternative fylkes/-regionsstrukturar er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal danne grunnlaget for regjeringshandsaminga av ein ny fylkesstruktur i 2016.

– Det vi ser er at det regionale nivået kan bli viktigare i framtida. Men då kan ein ikkje tillate departementa å bruke argumentet om at nokre fylke er for små til at ein kan overføre oppgåver til dette forvaltningsnivået, seier Amdam til BT.

Fem alternativ

I rapporten frå Møreforsking er det skissert fem alternativ for regioninndeling som alle byggjer på forslag i tidlegare utgreiingar. I grove trekk ser alternativa slik ut:

* 0-alternativet: 19 fylke med omtrent same arbeidsoppgåver som i dag, cirka 300 kommunar.

* Samanslåing: Dei minste fylkeskommunane slår seg saman, 10– 15 regionar og cirka 300 kommunar. Nokre fleire oppgåver frå stat til fylke.

* Landsdel: 7 regionar, som får overført fleire oppgåver frå staten, og 80 regionkommunar.

* Storby fleksibel regionalpolitisk organisering: cirka 150 kommunar. 4 til 6 storbyregionar, 10 -15 byregionar, kommunane utanom er organiserte i regionar. Ansvar og oppgåver etter storleik. Summen av regionar og storbyar vil kunne overstige dagens 19 fylke.

* Fleksibel regionalpolitisk og kommunal organisering: 10– 15 regionar. Kommunar som slår seg samen vil kunne få større oppgåver og motsett, talet kommunar vil kunne variere over tid.

God utteljing

Forskarane har vurdert dei fem alternativa opp mot kriteria demokrati, tenesteproduksjon, myndigheitsutøving og planlegging og utvikling. Dei tre alternativa der det er skissert mellom sju og 10– 15 regionar, kjem positivt ut sett opp imot dagens situasjon.

0-alternativet scorar samla sett «svakt negativt» sett opp imot tilhøva i dag. Regjeringspartia skal ha ønskt å opprette byfylke, men også «storby-alternativet» kjem svakt negativt ut.

10– 15 regionar

Amdam peiker på at landsdelsalternativet er det beste verkemiddelet for å overføre makt frå Oslo.

– Men for å få dette til må ein klare å etablere ein felles fiende, ein felles identitet og ei felles oppfatning om at dette er lurt å gjere, seier han.

Møreforsking meiner det beste og mest realistiske er å reduserte talet fylke til mellom ti og femten. Det kan skrive Sogn og Fjordane ut av historia. I det tilfellet ser Amdam for seg eit vestland delt opp i to eller tre regionar.

– Vi har ikkje teikna kartet. Men eit alternativ er at du har Rogaland, Hordaland, og eit fylke på Nord-Vestlandet. Ein kan også sjå for seg at ein slår saman Hordaland og Rogaland i ein del og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i ein annan, seier Amdam.

Han trur likevel det er større sannsyn for at ein held fram med 19 fylke, enn at det kjem større endringar. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...