Heim Nyhende - Rett val å ta

– Rett val å ta

Fire år har gått sidan Vindafjord og Ølen i Rogaland slo seg saman til ein kommune. – Vi valde å vere i forkant, seier ordførar Arne Bergsvåg (Sp) i Vindafjord.

– For dåverande Ølen kommune var samanslåing med Vindafjord eit strategisk grep å ta i staden for å vente på å bli slukt opp av større kommunar, seier ordføraren.

Viss alternativet til dagens kommunestruktur er ein tonivåmodell med 70-80 store bykommunar, så meiner Bergsvåg fleire kommunar og burde vurdere kommunesamanslåing på same måte som Vindafjord.

– Med det bakteppet vil eg absolutt tilrå kommunar å vurdere å slå seg saman.

Men generelt sett så meiner han kvar einskild kommune må vurdere kommunesamanslåing ut frå sin eigen situasjon.

Som før

– Korleis har innbyggjarane i nye Vindafjord fått det etter kommunesamanslåinga?

– Dei aller fleste merker ikkje store skilnaden, seier Bergsvåg. – Skulestrukturen er som før og vi har jobba med å bevare tilbodet ute i grendene.

Bergsvåg får god støtte i dette synet av rapporten Frivillige kommunesammenslutninger 2005 – 2008, som vart utarbeidd av Telemarksforsking i 2009. Her er fire nylege kommunesamanslåingar sett under lupa, og for Vindafjord sin del konkluderer rapporten med at mykje er ved det same i den nye kommunen. Dei største endringane har skjedd i korleis kommunen har fordelt ressursane mellom administrasjon og tenestetilbod.

– Talet på årsverk har gått opp i kommunen. Men vi har slanka administrasjonen med mellom 20 og 30 årsverk, og vi har mellom anna oppretta fleire barnehagar. Dermed har vi fått ei betre fordeling av ressursane med fokus på tenestene, forklarar Bergsvåg.

– At talet på årsverk er høgt somme år er heilt naturleg. Til dømes vil talet på ressurskrevjande brukarar svinge frå år til år.

Måtte gå

Alt har ikkje gått knirkefritt i jobben med å smelte to kommunar saman til ein. Trass i at kommunane har hatt mykje samarbeid over kommunegrensene i alle år, så har dei hatt ulik dynamikk og ulik kultur. Det har vore til dels krevjande prosessar å samkøyre dei to, medgjer ordføraren.

– Vi vedtok samanslåinga i 2004 og sette den ut i live i 2006. I omstillingsfasen la vi opp til ein organisasjon som vart for brei, for flat i strukturen.

Det førte til ei ny omorganisering og ein rådmann som gjekk av. Og etter kvart har organisasjonen gått seg til og kommunen har funne si form.

– I forhold til dei måla vi sette oss før samanslåinga, så er vi i mål med det meste. No skal vi etterkvart ha medarbeidar- og brukarundersøkingar for å sjå om også desse gruppene føler det slik, seier ordføraren.

 

I LNK-avisa kan du lese meir om kva erfaringar innbyggjarane og dei folkevalde i Vindafjord kommune har gjort seg om kommunesamanslåinga.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...