Heim Nyhende Samanslåingsfylke usamde om kraftaksjar

Samanslåingsfylke usamde om kraftaksjar

Hordaland og Sogn og Fjordane kranglar om sistnemnde kan gi kraftaksjane sine over til kommunane, skriv avisa Firda.

 

Fellesnemnda mellom dei to fylka gav torsdag ettermiddag førebels opp å finne ei felles forståing for kva Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kunne gjere med verdiane som ligg i Sogn og Fjordane Energi (SFE). Dette stridsspørsmålet må takast opp att seinare.

Ingen veit i dag kva utfallet blir, eller kva konsekvensar kraftkrangelen vil få for samarbeidsklimaet og samanslåingsprosessen.

– Hordaland har ikkje forstått kva dei gjekk inn på i intensjonsavtalen. Det seier både fylkesordførar Jenny Følling (Sp), Sps-gruppeleiar Sigurd Reksnes og Høgres Bjørn Hollevik.

Over tre timar av fellesmøtet gjekk med til krangel rundt det vedtekne avtalepunktet om kraftverdiane. Det enda med at dei to fylka ikkje kunne vedta fråsegna Fellesnemnda er pålagd å sende departementet om dei to fylkeskommunane sine budsjett og årsplanar.

Usemja har oppstått etter at Hordalands fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) i februar reiste spørsmål om intensjonsavtalen under eit fylkesutvalsmøte i Hordaland.

Kårbø spurde der om Sogn og Fjordanes forsøk på sikre at SFE-verdiane blir verande i sitt eige fylke strir mot intensjonsavtalen og Inndelingslova. Då dette vart tema i fellesnemndmøtet på Hermansverk torsdag, kom gemytta i kok, fortel Firda.

Fond og verdiar

Avtalen gir Sogn og Fjordane høve til å ha eit fond på maksimum 1,5 milliard kroner. Dei reelle verdiane i SFE kan vere på meir enn fire milliardar kroner, langt høgare enn dei bokførte aksjeverdiane, og Sogn og Fjordane fylkeskommune sit med 48 prosent eigardel i energiverket. I tillegg har Sogn og Fjordane store fondsmidlar på bok.

SFE-verdiane var eitt av dei viktigaste punkta for Sogn og Fjordane i samanslåingsforhandlingane.

Pål Kårbø (KrF) seier at dei har oppfatta fondsgrensa på 1,5 milliard kroner som eit tak på kor store verdiar Sogn og Fjordane skulle kunne ha i særeiget sitt. Resten skulle inn i fellesbuet.

– Vi kjem til å halde fram med det vi vil gjere: Å dele ut SFE-aksjane til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Vi er krystallklare på at intensjonsavtalen gir oss høve til det, seier Sps fylkesleiar og gruppeleiar i Sogn og Fjordane fylkesting Sigurd Reksnes. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...