Heim Nyhende Sjølvforsynt med vikarar

Sjølvforsynt med vikarar

Voss kommune har eige vikarbyrå som løyser utfordringane med vikarar innan helse og omsorg.

– Det fungerer bra og lettar trykket på avdelingsleiarane ved sjukdom eller andre situasjonar der ein elles berre må byrje å ringe rundt for å finne folk, seier leiar for vikartenesta, Eldbjørg Lie Jørgensen.

Slepp mas

I staden for at kvar einskild leiar må ta hand om vikarbehovet i si avdeling ved å ringe fast tilsette og tilkallingsvikarar, kan dei no berre ringe Vikarkontoret, som tek seg av saka. Imens går leiaren tilbake til avdelinga si og held fram med jobben sin.

Slik har det vore sidan kontoret vart oppretta i 2007, og vikarleiaren meiner det har vore ei god løysing for kommunen, men òg for den einskilde vikaren. Vikarane har fått ein meir føreseieleg arbeidskvardag, og dei slepp å bli maste på. No er det ein telefon frå Vikarkontoret som gjeld.

Faste og ambulerande

Vikarkontoret har ein eigen vikarpool med hjelpepleiarar og sjukepleiarar, samtidig som dei formidlar vikarar som berre er inne for ein avgrensa periode. I vikarpoolen er vikarane tilsette i fast stilling, med fast turnus og ein gitt stillingsprosent, men dei jobbar på tvers av avdelingane i kommunen. Dei andre vikarane er til dømes studentar eller kommunalt tilsette som vil arbeide litt meir enn den faste stillinga dei har.

– Det er den einskilde avdelinga som har det faglege ansvaret for vikarane, seier Eldbjørg Lie Jørgensen. – Og vi har stort fokus på fagutdanning og god opplæring av dei tilsette.

Sterk leiarkontakt

Vikarkontoret har ansvaret for fordeling av ressursar og for å følgje opp rutinar med den einskilde leiaren, slik at ein kan avdekke kva behov dei ulike avdelingane har til ei kvar tid. Det er svært viktig å ha god kontakt med leiarane i avdelingane for å få ei slik løysing til å fungere godt, seier Lie Jørgensen.

Arbeidet som er gjort med Vikarkontoret, må dessutan sjåast i samanheng med kommunen si satsing på desentralisert utdanning, opplæring av vikarar og fokus på lærlingplassar, seier ho.

Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik (Ap) er svært nøgd med Vikarkontoret. Kontoret vart oppretta reint administrativt, og har aldri vore gjenstand for noka politisk handsaming. Men Lunde Aarvik seier det er ei god og praktisk løysing for helse- og omsorgstenesta. – Det har gjort livet mykje lettare for folk i vår kommune, seier ordføraren.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...