Heim Nyhende Slik blir språkpolitikken til den nye regjeringa

Slik blir språkpolitikken til den nye regjeringa

Høgre, Framstegspartiet og Venstre er blitt samde om å danna ei ny regjering saman. Under ei pressekonferanse på Hotell Jeløya Radio utanfor Moss presenterte dei i dag politikken dei vil føra dei neste åra.

 

Språkpolitikken er eitt område der Venstre har vore usamde med Høgre og Frp. Fasiten viser at den nye regjeringa ikkje inneber veldig store endringar på dette feltet:

Høgre og Frp har ikkje fått med seg Venstre på å fjerna karakteren i sidemål eller å gjera sidemålsundervisninga valfri, men Venstre har heller ikkje fått fullt gjennomslag for sine krav om tidlegare start med sidemål, meir bruk av nynorsk i andre fag enn norsk og styrka nynorskdidaktikk i lærarutdanninga, for å nemna noko.

Vage formuleringar

Fleire av punkta som Venstre har fått inn i plattformen, som å fremja forslag om ei ny, heilskapleg språklov og å vurdera tiltak for å styrka hovud- og sidemålsopplæringa for tidlege alderstrinn, er vagt og uforpliktande formulert. Korleis dette vil bli i praksis, vil mellom anna kunna avhenga av om Venstre får kulturministeren og/eller kunnskapsministeren i den nye regjeringa.

– Det er svært bra at regjeringa vil styrkja opplæringa i både hovudmål og sidemål for dei yngre stega. Formuleringa er likevel svært open, og no kviler det eit stort ansvar på regjeringa for at dette blir omsett i praktisk politikk som gjev meir språkleg rettferd, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag i ei pressemelding.

– Den nye regjeringsplattforma gjer det viktig for nynorskbrukarane kven som blir kuturminister, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum. Grepstad understrekar at det trengst ein minister som «konkretiserer tamme formuleringar» og får gjennomslag i regjeringa.

Ja til digitale ordbøker, nei til dubbing

Eitt av dei nye og nokså konkrete punkta er at regjeringa vil arbeida mot dubbing av skandinaviske filmar og seriar som blir sende på norsk tv. Dette vart seinast debattert før jul i fjor, då NRK sende den svenske serien «Emblas saga» med norsk tale.

Eit anna punkt er å «jobba vidare med digitalisering av dei store ordbokprosjekta». Norsk Ordbok, ei omfattande ordbok over nynorsk og det norske talemål, er i dag berre digitalisert frå i til å, og manglar midlar til å digitalisera resten av ordboka.

Plattformen inneheld også formuleringar om at samisk og kvensk skal sikrast gode vilkår. Det planlagde sørsamiske kultursenteret Saemien Sitje er mellom anna lova støtte til ferdigstilling.

Her er dei viktigaste punkta i språkpolitikken den nye regjeringa skal føra:

  • Fremja forslag om ei ny, heilskapleg språklov, som vidarefører prinsippa i dagens lovverk knytt til sidestilte målformer og minoritetsspråk.
  • Vurdera tiltak for å styrka hovud- og sidemålsopplæringa for tidlege alderstrinn, samt opna for lokale forsøk.
  • Sikra fellesnordisk språkforståing ved å arbeida for at film og fjernsyn blir sendt teksta, ikkje dubba, når programmet er statleg finansiert eller støtta.
  • Styrka språkopplæringa i barnehagane.
  • Stilla nasjonale krav til tilfredsstillande norskkunnskap der det er naudsynt av omsyn til helse, tryggleik og kvalitet i tilbodet, herunder i helsesektoren og i barnehagar. Kommunane må som arbeidsgivar sikra at tilsette har naudsynt språkkunnskap for å ivareta sine oppgåver, til dømes gjennom kompetansehevande tiltak.
  • Leggja fram og følgja opp Målretta plan for kvensk språk.
  • Leggja fram ei ny stortingsmelding om politikk og tiltak overfor nasjonale minoritetar i løpet av perioden.
  • Forsterka innsatsen for klart språk i forvaltninga sin kommunikasjon med innbyggjarane.
  • Jobba vidare med digitalisering av dei store ordbokprosjekta.

Heile regjeringsplattformen finn du her (pdf).

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...