Heim Nyhende Slik er Diktarvegen

Slik er Diktarvegen

Våren 2009 hadde Diktarvegen avsparkkonferanse i Ulvik i Hardanger. Tre år seinare er vegen lagt med nye støttespelarar og ny organisering.

Ideen om ein diktarveg vart unnfanga på eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen i 2008. Diktarvegen skulle då ha som intensjon å utvikle ei litteraturrute langs riksveg 13 som kunne gje ringverknader for kulturen, samferdsla og for kommunane langs vegen. Prosjektet fekk i 2009 ei styringsgruppe og LNK tok på seg det administrative ansvaret for prosjektet. Diktarvegens samarbeidspartar var, forutan LNK, dei fem diktarorganisasjonane Garborgsenteret, Lølandstiftinga, Haugestiftinga, Sivlelaget og Sandeselskapet, i tillegg til I/S Fjordvegen som også bidrog økonomisk.

 

Pengar på bordet

Hausten 2009 fekk prosjektet 700 000 kroner i støtte frå Kommunal- og regionaldepartementet, og fekk såleis økonomiske musklar nok til å kome i gang med arbeidet. Dei tre fylkeskommunane Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, nokre bankar og andre kommersielle aktørar har også løyvd pengar til prosjektet.

 

Dagleg leiar i Lølandstiftinga fekk rolla som prosjektleiar, nettstaden www.diktarvegen.no vart oppretta og ein ny konferanse, Vegen vidare, vart halde i Balestrand våren 2010.

 

Veg + kultur?

Etter Vegen vidare vart det tydleg at prosjektet måtte finne si form. Vegfolket tykte det vart for lite veg, og kulturfolket sakna meir fokus på kultur. Ein ønskja også ei meir formell driftsform og ei tydeleg rettesnor å jobbe etter. I/S Fjordvegen tok initiativ til ei utgreiing av prosjektet og tok på seg å betale for dette. Telemarksforsking vart bedne om å setje opp ein statusrapport for Diktarvegen, og denne statusrapporten med tilrådingar vart lagt fram på LNK sitt landsting i april 2011. Konklusjonen var klar: Prosjektet Diktarvegen har gode føresetnader for å lukkast. Dei to organisasjonane I/S Fjordvegen og Diktarvegen har dessutan mest å hente på å slå seg saman til ein organisasjon med ein felles visjon og tydelege og langsiktige mål.

 

 

Ny form

Dette tok dei organisasjonane til seg, og Diktarvegen Fjordvegen vart formelt stifta som eit aksjeselskap frå 1. Januar i år. Selskapet har fått eit styre, med ordførar Solfrid Borge i Ullensvang herad som styreleiar. Den første generalforsamlinga i selskapet blir halde til våren.

 

Før den tid skal det vere ny konferanse, denne gongen i Lofthus i Hardanger. Det blir meir veg og meir kultur, og muligens ein enno tydlegare retning å dra i for litteraturruta langs rv. 13.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...