Heim Nyhende Språkleg integrering

Språkleg integrering

Tidlegare gav Førde opplæring på begge målformer, men frå 2009 har dei berre hatt nynorsk som undervisningsspråk.

 

– Den største gevinsten er kanskje at deltakarane får lære språket som vert brukt i kommunen dei bur i. For integreringa sin del synest eg det er viktig at dei lærer nynorsk, seier lærar Sonja Loen ved Førde Norsksenter, i ei pressemelding frå CyberBook.
CyberBook er eit forlag som over lengre tid har arbeidd med å utvikle nettbaserte læringsmiddel, òg for framandspråklege som treng nynorskundervisning.

Kunstig med bokmål
– Mange lærarar syntest òg det var kunstig å undervise på bokmål. Dei måtte lage normaliserte former. Lærarane blei gjerne dårlege språklege modellar, meiner Loen.

Overgangen til nettbaserte læremiddel kan vere ei utfordring. Loen meiner dette har forandra seg, og at fleire no bruker nettressursane aktivt.

–    Vi gjer lytteøvingar saman, snakkar om bilete og gjennomgår nytt lærestoff, fortset Loen.
Resultata på dei statlege norskprøvene har ikkje blitt dårlegare, heller betre etter omlegginga.  

– Gloppen er ein nynorskkommune i eit nynorsk kjernedistrikt. Mange av elevane våre har barn i barnehage og grunnskule, og det blir lettare å følgje dei opp med lekser og andre fritidsaktivitetar når alle lærer nynorsk, seier Anne Kristin Myklebust, lærar ved Gloppen opplæringssenter.

Systematisk arbeid
I dei ti åra Gloppen opplæringssenter har brukt NorskPluss, har dei konsekvent gjeve opplæring på nynorsk.

– Vi bruker ca. 80 prosent av klasseromsundervisninga til munnlege aktivitetar med nybegynnarar. Ein typisk skuledag jobbar vi fire timar med klasseromsaktivitetar og to timar på data. Lærarane vekslar på å rettleie deltakarane på datarommet.

Gloppen opplæringssenter bruker nettressursen målretta og systematisk. Nokre deltakarar jobbar med same kapittel fire til fem gonger før dei får gå vidare til neste kapittel. Samtidig skjer mykje av språklæringa utanfor klasserommet.

– Innvandrarane høyrer nynorsk på butikken og i lokalmiljøet. Lokalavisa og distriktsradioen bruker nynorsk. Mange av deltakarane våre kombinerer klasseromsundervisning med språkpraksis i lokale bedrifter, der dei møter eit talemål som er nynorsk. Då er det naturleg at Gloppen opplæringssenter òg nyttar nynorsk i språkopplæringa av vaksne innvandrarar, avsluttar Myklebust.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...