Heim Nyhende Staten braut språklova over heile linja – no vil kulturministeren følgja opp

Staten braut språklova over heile linja – no vil kulturministeren følgja opp

Alle departement og 160 statsorgan braut språklova. No har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) svara på spørsmål i Stortinget om saka.

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H). Foto: Høgre

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) har stilt eit skriftleg spørsmål i Stortinget til kultur- og likestillingsministeren om kva statsråden vil gjera for at departementa og underliggande statsorgan skal klara å følgja språklova.

No har ho fått svar:

– La meg først streka under at alle statsorgan har eit sjølvstendig ansvar for å følgja språklova, skriv Anette Trettebergstuen.

Manglande rapportering

Finansdepartementet og Utanriksdepartementet og 33 underliggjande statsorgan har ikkje levert dei rapportane Språkrådet har bede om innan fristen dei sette, trass purringar. Språkrådet skriv i rapporten sin at dette vitnar om at delar av statsapparatet manglar vilje til å oppfylla krava i regelverket.

– Etter språklova § 20 har statsorgana ei plikt til å gi Språkrådet dei rapportane og
opplysningane som Språkrådet ber om som ledd i tilsynet. Likevel viser rapporten for 2021 at ikkje alle departement og verksemder gjer dette. Manglande rapportering og resultat blir følgt aktivt opp av Språkrådet mot aktuelle verksemder i tilsynsdialogen, skriv Anette Trettebergstuen i svaret sitt.

– Må følgja opp

Kultur- og likestillingsministeren skriv vidare at det er behov for både informasjon, rettleiing og tilsyn for å bidra til betre etterleving av språklova.

– For å støtta opp under det arbeidet Språkrådet gjer, må departementsfellesskapen følgja opp. I min eigen sektor følgjer eg opp i styringsdialogen med dei underliggande verksemdene. I tildelingsbreva for 2023 vil eg også minne om krava i språklova, skriv Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsdepartementet har eit overordna språkpolitisk ansvar i regjeringa.

– Dette betyr mellom anna at departementet er pådrivar for at andre departement følgjer opp språkpolitikken og språklova i si verksemd og sine sektorar. Eg vil følgje opp den manglande etterlevinga av krava til språkveksling og manglande rapportering til Språkrådet med eit eige brev til departementa, avsluttar Anette Trettebergstuen.

LNK: – Kan vera nødvendig med sanksjonar

LNK forventar at både departement og underliggande statsorgan følgjer språklova.

– Det er bra at statsråden følgjer opp departementa og eigne underliggande organ. Men me vil òg minna ho på at det er mogleg å utvida verktøykassa si med sanksjonar. Før vedtaket av ny språklov tok Trettebergstuen sjølv til orde for at brot på språklova kunne bli følgd opp med sanksjonar. Etter LNK si meining kan det vera nødvendig, seier dagleg leiar i LNK, Svein Olav B. Langåker i ei pressemelding.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...