Heim Nyhende Varierande skuletilbod for asylsøkjarar

Varierande skuletilbod for asylsøkjarar

Norske kommunar gir stort sett asylsøkjarbarn det opplæringstilbodet dei har krav på. Dei fleste fylke gir også tilbod om vidaregående opplæring til asylsøkjarungdom, men det er store skilnader.

Kommunekartlegginga tyder på at dei aller fleste asylsøkjarbarn i grunnskulealder får grunnskuleopplæring, og at dei blir skrivne inn i skulen relativt raskt etter at dei har kome til mottak og omsorgssenter.

Det er NOVA-forskarane Mira Aaboen Sletten og Ada I. Engebrigtsen, som på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet, har gjennomgått opplæringstilbodet til asylsøkjarbarn i norske kommunar og fylkeskommunar.

Kartlegginga viser også at det er relativt store skilnader mellom kommunane når det gjeld organisering av opplæringa for asylsøkjarbarn. Asylsøkjarbarn er både barn som søkjer asyl saman med foreldra sine, og einslege mindreårige asylsøkjarar. Talet på asylsøkjarar registrert i Grunnskolens informasjonssystem er omtrent det same som talet barn som bur på mottak og i omsorgssenter.

– Det kan imidlertid sjå ut som om dekninga er noko lågare for asylsøkjarar i ungdomsskulealder enn for asylsøkjarar i barneskulealder, seier Mira Aarboen Sletten til Forskning.no.

Ho og Ada I. Engebrigtsen har intervjua tilsette på omsorgssenter og mottak for å få vite meir om skuletilbodet. Dei fleste hadde gode erfaringar med skular og PPT-tenesta og meinte at skuletilbodet til asylsøkjarbarn er likeverdig med det norske barn får. Dei omsorgssenter- og mottakstilsette var likevel samde i at morsmålundervisinga og den tospråklege undervisninga er mangelfull.

Når det gjeld vidaregåande opplæring er det store skilnader.

– Mottaks- og omsorgssentertilsette som blei intervjua, fortalde at skuletilbudet til asylsøkjarar i videragående opplæring varierer mykje mellom fylka, og at det kan skape problem for mange unge når dei flyttar frå mottak til bustadkommune, seier Sletten.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...