Heim Nyhende Vellukka test av e-val

Vellukka test av e-val

Ti kommunar skal til hausten prøva ut e-val i kommunevalet. Alle kommunane har gjennomført prøveval, og kommunaldepartementet er godt nøgd med erfaringane.

 

Dei ti kommunane som er med på prøveprosjektet der folk kan røysta heime på sin eigen datamaskin til hausten, har sjølve definert korleis prøvevala skal vera. Re kommune avslutta sitt prøveval som den siste av dei i midten av mai.

 

– Kommunane har hatt heilt ulike val i denne testen, alt frå val av ungdomsråd til folkerøystingar om eventuell bystatus, eller om kommunen skal ta initiativ til å slå seg saman med andre, fortel statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet. Han er godt nøgd med erfaringane dei har hausta.

– Det har vore nyttig. Prøvevala har avdekka nokre tekniske problem som me har retta opp att. Det vart til dømes rapportert om at fleire veljarar ikkje fekk kvittering på at røysta deira kom fram dit ho skulle, men i det siste prøvevalet i Re kommune var også det på plass, seier Sandbakken.

Veljarane som nyttar seg av tilbodet til kommunevalet i haust, vil ha same høve til å kumulera og endra på vallistene som dei som går til vallokalet og røystar på vanleg vis. Alle røyster blir krypterte og er ikkje sporbare tilbake til den einskilde veljaren. Sandbakken meiner e-val vil vera positivt for fleire veljargrupper.

– Det vil til dømes gjera valet meir tilgjengeleg for funksjonshemma og andre som har vanskar med å koma seg til vallokalet. Me ventar at det vil vera mange som nyttar dette tilbodet til førehandsrøysting, men det blir nok ganske marginale utslag på den totale valdeltakinga i desse kommunane, trur Sandbakken.

E-valløysinga vil også vera viktig når det gjeld administrasjonen av val og valresultat rundt om i Kommune-Noreg i framtida, meiner Sandbakken.

– Den løysinga me har valt, vil gjera at me får eit felles valadministrasjonssystem i alle kommunar. I dag står kommunane fritt til sjølve å kjøpa og bruka det systemet dei ønskjer. Dei ulike systema «snakkar» dårleg saman, seier han.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...