Heim Nyhende Vil fjerna urettferdige kommuneskilnader

Vil fjerna urettferdige kommuneskilnader

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) foreslår å endra fordelinga av inntektene mellom kommunane for å jamna ut det ho meiner er urettferdige skilnader mellom rike og fattige kommunar.

Navarsete la tysdag fram forslag for Stortinget om omfattande endringar i korleis inntektene til kommunane skal fordelast.

– Kriteria for kor mykje pengar dei einskilde kommunane skal få har ikkje endra seg på 15 år. Samtidig har samansetjinga av befolkninga, levekår og busetjingsmønsteret endra seg. No har vi gjort om kostnadsnøklane så kartet skal stemma betre med terrenget, seier Navarsete.

Ei viktig endring er at det øyremerkte tilskotet til barnehagane no blir innlemma i rammefinansieringa til kommunane, noko som betyr ei vesentleg omfordeling av desse midlane mellom kommunane. Regjeringa foreslår vidare å redusera skattedelen av inntektene til kommunane frå 45 til 40 prosent.

– Éi av dei viktigaste inntektsskilnadene mellom kommunane kjem av skilnader i skatteinntekter. Ved å redusera skattedelen vil det gje betre grunnlag for meir likeverdige velferdstenester over heile landet, seier Navarsete.

Regjeringa foreslår å redusera småkommunetilskotet med 1 million kroner og å redusera Nord-Noreg og Namdalstilskotet med 10 prosent. Det blir samtidig gjort forslag om å innføra eit nytt storbytilskot til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Det er sett av 400 millionar kroner til å hjelpa kommunane som taper mest på omlegginga. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...