Heim Nyhende Vil halde på sidemålet

Vil halde på sidemålet

– Den nye læreplanen bør framleis ha eigen vurdering og karakter i sidemål, og like kompetansemål i hovudmål og sidemål, slår Navarsete fast.

 

 

– Korleis meiner du ein bør sikre nynorsk framover både som hovudmål og sidemål i skulen ?

– Alle skal lære nynorsk og bokmål i skulen. Bokmålet er dominerande på mange felt i samfunnet, til dømes i media på nett og papir, og skulen er den aller viktigaste arenaen for å bli kjend med og lære nynorsk, seier Sp-leiaren som viser til språkmeldinga «Mål og meining» og språkopplæringsmeldinga «Språk bygger broer», begge frå 2008.

Her har regjeringa lagt opp ein brei politikk for styrking av nynorsken, der det må setjast inn særskilte tiltak for å unngå diskriminering. Språkpolitikken er eit nasjonalt kompromiss mellom by og land som får uttrykk gjennom dei to skriftmåla. Ein språkdelt skriftkultur kan berre overleve om fleirtalet er villig til å lære seg mindretalet sitt språk, og om mindretalet får ei opplæring som gjer utøvarane trygge på språket sitt. Med aukande flytting er det stadig fleire som møter og brukar nynorsk.

– Kva trur du blir den viktigaste utfordringa for nynorskkommunane framover?

– Å oppretthalde ein småkommunestruktur som sikrar nynorsken, er ei viktig utfordring. Mange nynorskkommunar gjer svært godt språkarbeid og er i tillegg mellom dei innbyggjarane er mest nøgde med å bu i.

– Kva er di viktigaste språksak mot stortingsvalet 2013?

– I 2014 er det 200-årsjubileum for grunnlova og staten Noreg. Det er viktig for meg at Sp sitt framlegg om å få grunnlova offisielt på nynorsk, som nesten fekk full tilslutnad i stortinget i vår, blir gjennomført. Det symboliserer tydeleg at jamstellinga skal gå vidare. Å gje dette eit vidare innhald ved å sikre større jamstelling og motverke diskriminering er mi viktigaste språksak.

– Korleis påverkar språksakene eit eventuelt regjeringssamarbeid etter valet?

– Det er tydeleg skilje mellom regjeringsalternativa i språkpolitikken. Både Høgre og FrP har på sine landsmøte gått langt i å vilje svekke sidemålsopplæringa og pliktene i mållova til vekting mellom nynorsk og bokmål. Sp vil halde fram arbeidet med å oppnå gode løysingar saman med regjeringspartnarane våre, slik stortingsmeldinga frå 2008 er eit godt døme på.

– Kva trur du blir den viktigaste saka for nynorsken dei neste åra?

– Om me framleis skal ha ein språkpolitikk med overordna mål og samstundes vidareføre og styrke jamstellinga mellom nynorsk og bokmål, eller om språkpolitikken og ikkje berre språkvalet skal individualiserast og vere opp til den enkelte.


Me utfordrar partileiarane på Stortinget på kva dei meiner blir den viktigaste språksaka fram mot stortingsvalet 2013. Først ute er Liv Signe Navarsete (Sp).

 
Førre artikkelSi eiga verd
Neste artikkelOppmodar elevane til å klage

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...