Heim Nyhende Vil ikkje ha ansvar for språksamlingane

Vil ikkje ha ansvar for språksamlingane

Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo har vedteke at det ikkje skal ha ansvar for samlingane.

 

Vedtaket inneber at instituttet ikkje lenger skal ta ansvaret for vidare forvaltning og drift av samlingane som er knytte til leksikografi og namnegransking etter at prosjektet Norsk Ordbok 2014 blir avslutta, skriv Uniforum.

Samtidig gir instituttstyret fullmakt til instituttleiar å kontakta eksterne institusjonar for å fortelja dei om at instituttet ikkje lenger tar på seg drifta av desse samlingane, men på same tid oppmodar til at det blir funne ei god løysing for desse samlingane. Om det ikkje skulle føra fram, vil instituttet passa på at samlingane blir tekne vare på, på ein forsvarleg måte.

Brev frå Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har tidlegare i eit brev til universitetet vore klar på at dei ikkje utan vidare kunne avvikle språksamlingane.

I brevet, som var eit svar på at instituttleiar Kristian Emil Kristoffersen gjekk ut med at Institutt for lingvistiske og nordiske studium ikkje lenger kan ta på seg ansvaret for samlingane, skreiv avdelingsleiar Heidi Karlsen i departementet at grunnløyvinga til universitetet skal dekkje drifta av språksamlingane.

Kulturdepartementet gjorde det klart at universitetet ikkje utan vidare kan avvikle langsiktige oppgåver som dei har fått særskild finansiering til, og bad UiO gjere nærare greie for planane dei har, med svarfrist 15. juni.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen stadfestar overfor Uniforum at universitetsleiinga er godt inne saka om språksamlingane.

Ønskjer dialog

– Vi i den sentrale leiinga har vore og er i tett kontakt både med HF og ILN i denne saka. Styrevedtaket tar vi til etterretning og støttar instituttet og fakultetet si prioritering, opplyser Ole Petter Ottersen. Han fortel at dei held fram med å arbeide med denne saka i dialog med dei aktuelle departementa.

– No arbeider vi vidare i lys av dette og med Kulturdepartementets brev som Uniforum har omtalt tidlegare. Vi tek sikte på direkte dialog med Kulturdepartementet og også vårt eige departement Kunnskapsdepartementet i den vidare vurderinga. Det er difor altfor tidleg no å seia kvar saka endar, eller kva ekstern institusjon som best kan overta språksamlingane. Så langt er saka framleis den at Norsk Ordbok vert avslutta som prosjekt etter februar neste år. Dette er i samsvar med det som har vore klart heile tida, presiserer UiO-rektoren. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...