Heim Nyhende Vil styrkje barnehagespråket

Vil styrkje barnehagespråket


Fleire nynorskaktørar rettar seg no særskilt mot barnehagane. – Det er viktig at både tilsette og foreldre meiner at det er avgjerande med nynorsk, også for dei minste, seier Ragnfrid Trohaug i Samlaget

Trohaug er redaktør for barne- og ungdomslitteratur i Samlaget og meiner tilgangen til nynorskbøker for barn er avgjerande for kva språk ungane møter i barnehagen.

Det finst mange flotte bøker på nynorsk som ein med hell kan nytte i barnehagen, men barnehagane veit slett ikkje alltid at desse bøkene eksisterer, heller ikkje i kjerneområda, seier ho. Dei som arbeider for å fremje nynorsken, må synleggjere desse bøkene.

– Og det på ein annan måte enn all annan litteratur, for desse bøkene druknar ofte i bokhandelen, og mange stadar der det er nynorskbarnehagar, er det ikkje bokhandel.

Ragnfrid Trohaug meiner det er viktig at dei ulike aktørane samarbeider for å få meir nynorsk inn i barnehagen. Og ho har klokkartru på at språkleg sjølvtillit er noko som må skapast heilt frå før ein kan snakke.

– I forlaget har me gåande eit prosjekt kring utvikling av småbarnsbøker, fordi me meiner det er viktig at ungane får møte nynorsken allereie på peikebokstadiet.

Samlaget deltek også med boktips i Noregs Mållag sitt barnehageprosjekt Gjennom ord blir verda stor og planlegg i tillegg å lage tilbodspakkar med aktuelle bøker til barnehagar.

Språkleg plattform
Dagleg leiar i Noregs Mållag, Gro Morken Endresen, meiner det løner seg å samarbeide med andre som også arbeider med å styrkje nynorsken i barnehagane.

– Då når me ut til fleire, og bodskapen står fram sterkare. Me vil mellom anna gjerne samarbeide om litteraturformidling, der særleg forlag kan vere aktuelle samarbeidspartnarar. Eit anna område kan vere å få fleire oppvekstavdelingar i kommunane til å diskutere kva språkpolitikk som bør liggje til grunn for barnehagane, med mål om at fleire kommunar lagar ein språkplan og inkluderer barnehagane i denne. Her er det naturleg å tenkje på LNK som ein samarbeidspartnar, seier ho.

Noregs Mållag har no starta kampanjen Gjennom ord blir verda stor. Prosjektet er planlagt oppsummert til landsmøtet i april 2012. Hovudtyngda denne hausten er tre kampanjeveker, der styremedlemmer og tilsette saman med lokallaga vil reise til 30-40 barnehagar. I tillegg er det mange lokallag som no set i gang tiltak.

– Målet med prosjektet er for det første at ungar som seinare skal byrje med nynorsk på skulen, har ein god nynorsk plattform og er trygge på språket sitt. I tillegg er det eit mål at ungar som skal ta til med bokmål, også har fått møte nynorsk som ein naturleg del av det norske språket, slik at ein gjennom tidleg kunnskap kan ta toppen av seinare moglege fordommar.

Målgruppa til prosjektet er både dei tilsette i barnehagane og foreldra. Morken Endresen meiner det er viktig at båe desse gruppene er medvitne om den språklege påverknaden ungane møter i kvardagen.

– Den beste måten å styrkje nynorsken på er gjennom mykje bruk av nynorsk i litteratur, songar og leikar. I mange område er det også viktig at ungane får lære dialektorda i ulike samanhengar, og at ein bruker tid på positiv undring over kva som er likt og ulikt mellom dei ulike dialektane.

– Finn dei gode bøkene
Det nasjonale senteret for nynorsk i opplæringa, Nynorsksenteret, satsar også på å nå ut til barnehagane. Med prosjektet Nynorsk i barnehagen tilbyr dei barnehagane nettstaden Nynorsk for dei minste, som er ei ressursside for dei som jobbar i barnehagar og på dei lågaste trinna i skulen, og dessutan barnesidene som er knytte til tekstsamlinga Les for meg!

I tillegg ynskjer Nynorsksenteret å styrkje bruken av nynorsk barnelitteratur og å ha fokus på nynorsk i språkstimuleringa i barnehagen. Som resultat av dette har barnehagane fått tildelt bokpakkar med ny nynorsk barnelitteratur. Målgruppa er barnehagetilsette i nynorskkommunar, og prosjektet går fram til våren 2011.

– Det finst mange gode barnebøker på nynorsk, og har ein gode bøker i barnehagen, har ein eit godt utgangspunkt for å gi barna gode leseopplevingar på nynorsk, seier Liv Kristin B. Øvereng, som er prosjektmedarbeidar i Nynorsksenteret.

Noko av det viktigaste barnehagane kan gjere, i fylgje Øvereng, er å vere medvitne på kva bøker dei vel ut, og ikkje minst bruke nynorsk i kvardagen, både i høgtlesing og når ein skriv.

– Det er mange tiltak som er bra og viktige. Vår satsing konsentrerer seg i denne omgang om bruk av barnelitteratur og IKT, men det er sjølvsagt mange andre ting som er viktige i kvardagen. Ingeborg Mjør heldt eit innlegg på eit seminar me hadde i Bergen, og ho la mellom anna vekt på at det er viktig å lese på nynorsk, ikkje berre på dialekt. I tillegg understreka ho at me bør bruke nynorsk som skriftspråk både på slikt ein skriv sjølv, og når ein er skriv for barna, til dømes i samband med teikning.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...