Heim Blogg Side 2

Desse endringane kan kome for nynorsken

Eit nytt spørjeord og nye kjønn på substantiv er noko av det Språkrådet har føreslått.

Du har kanskje fått med deg at Språkrådet ønskjer at middagsfavoritten taco skal bli lov å skrive med «k», men det er ikkje den einaste endringa dei ønskjer for det norske språket. Det kjem fram i forslaga dei har sendt på høyring.

Formålet med høyringa er å informere ålmenta om forslaga og hente inn synspunkt på dei planlagde endringane, utdjupar Språkrådet i dokumentet. Alle som vil kan kome med tilbakemeldingar på dei føreslåtte endringane.

Så kva er dine innspel? Her er ei oversikt over kva Språkrådet ønskjer seg for nynorsken:

«Koss»

Spørjeordet «koss» kan vere på retur! Fram til 2012 var ordet ei sideform av «korleis», saman med «hoss» og «hossen». Desse formene vart tekne ut med rettskrivingsreforma.

No er det føreslått å ta «koss» inn i nynorsk som eige oppslagsord.

Fagrådet meiner det bør vere ei normert form på grunn av måten ordet er brukt i tekstar og fordi det er utbreidd i talemålet generelt og i kjerneområdet til nynorsken. Skrifttradisjonen kan òg tale for at «koss» bør vere ein del av nynorsknorma, heiter det i høyringsdokumentet.

(Spørjeordet «kvisleis» vil du derimot framleis få trekk for å skrive på norskeksamen).

Språket er i stadig endring. Foto: Birgitte Vågnes Bakken

«Raster»

«Raster» er kanskje ikkje ordet du skriv oftast i løpet av ein dag, men fagrådet i Språkrådet ønskjer uansett ei endring av genusnormeringa for dette substantivet. Der ein i dag kan skrive både ein og eit raster, vil dei innføre inkjekjønnsmarkering, og at ein tek ut hankjønn av nynorsknorma for dette ordet.

Språkrådet poengterer at substantivet «raster» er i bruk i ei rekkje betydingar. I nynorskordboka har ordet denne forklaringa «rutemønstrete glasplate til å reprodusere og prente bilete».

Vil endre kjønn

Elles føreslår Språkrådet endring av genusnormering, altså kjønnet, for substantiva artefakt, ekstrakt, jippo, krampe, låt, manual og skyr. Dette gjeld både på nynorsk og på bokmål.

Grunnen til at ein vil endre kjønn på desse orda, handlar om den faktiske bruken av orda.

Du har kanskje teke deg sjølv i å skrive «ei låt», for så å finne ut at det faktisk heiter «ein låt»? Om forslaget til Språkrådet går i igjennom, vil du kunne skrive «låta» om favorittsongen din så mykje du berre vil.

Slik føreslår dei at det skal bli på nynorsk:

Kjelde: Språkrådet, illustrasjon Canva

Pellets

Når det er kaldt ute er det mange som fyrer med pelletar. Eller seier du kanskje heller pelletsar? Den første forma er lov å skrive i dag, men Språkrådet vil opne for å kalle dei små kulene eller sylindrane for pellets med «s», sidan det er ei form som er mykje brukt i dag. Det blir likevel ikkje lov å skrive pellets i fleirtal.

Bøyinga blir slik på nynorsk:

ein pellet – pelleten – pelletar – pelletane

eller

ein pellets – pelletsen – pelletsar – pelletsane

Fornorskingar

Ein del av forslaga til Språkrådet går på fornorskingar av skrivemåten til importord som har blitt etablerte i Noreg. I dei ti aktuelle orda, blir c bytt ut med k for å få ein skrivemåte som passar norsk ortografi, det dei kallar norvagiserte former.

Kjelde: Språkrådet, illustrasjon Canva

Ifølgje retningslinjene for normering skal ein 25 år etter vedtaket analysere bruken av dei aktuelle orda og vurdere om dei valfrie formene bør bli den einaste forma.

Det blir spanande å sjå om 25 år om «tako» har slått an.

Jussen

Som vi peika på over, skal ein vurdere normering av ord etter at det har gått 25 år sidan vedtaket. Språkrådet har vurdert fleire eldre importord, og kome fram til endringar for «jus/juss» og «resurs/ressurs».

Kjelde: Språkrådet, illustrasjon Canva

Både «jus» og «juss» er mykje brukt, men i bestemt form er det klar overvekt for forma «jussen» med to s-ar. Det er tilfelle uansett om ein skriv «jus» eller «juss» i utgangsforma.

Språkrådet meiner difor at «jussen» bør vere den einaste forma som er lov i bestemt form.

For «resurs/ressurs», blir skrivemåten med to s-ar brukt i over 95 prosent av tilfella dei har sett på.

Språkrådet meiner at «resurs» bør gå ut av normene.

Ingen av endringsforslaga til Språkrådet er så gjennomgripande at dei treng godkjenning fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Alle nye lover bør kome på nynorsk!

Det er nynorsken sin tur til å bli favorisert i lovtekstane. Nynorskprosenten må opp.

Når Stortinget vedtek ei lov, er ho skriven anten på bokmål eller nynorsk – men stort sett på bokmål. I dag er i overkant av 14 prosent av lovene på nynorsk, og desse utgjer litt over 11 prosent av tekstmengda i lovverket.

I St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk vart det sagt at “[m]ålet må vera at minst 25 prosent av lovverket rekna i tekstmengd etter kvart skal vera på nynorsk”. Dette er eit språkpolitisk mål som er like aktuelt i 2024 som i 2008.

Noregs Mållag og Juristmållaget meiner det er på høg tid at regjeringa og Stortinget gjer eit krafttak for å få fleire lover på nynorsk. Frå no av bør difor alle nye lover vedtakast på nynorsk til me når målet om 25 prosent. Kvart år vedtek Stortinget rundt 20 nye sjølvstendige lover. Med eit slikt grep vil nynorskprosenten auke raskt, med den bonusen at me får nye lover på nynorsk over heile breidda av rettsområdet.

Likevel, det viktigaste er at nye og sentrale lover kjem på nynorsk. Gjennom dei siste åra har regjeringane, både Solberg og Støre, late ei rekkje gode høve gå frå seg til å føreslå nye sentrale lover på nynorsk. Det ville vore viktige nyvinningar for nynorsk rettsspråk om me til dømes hadde fått den nye likestillings- og diskrimineringslova (2017), åndsverkslova (2018), barnevernslova (2021) eller tollavgiftslova (2022) på nynorsk. Det var røynlege tap for nynorsken då den nye arvelova (2019) og trussamfunnslova (2020) kom på bokmål og erstatta tidlegare nynorsklover. Arvelova er ei lov både juristar og ikkje-juristar møter i arbeid og i livet. Det er dessutan ei lov jusstudentane møter tidleg på studiet.

Ei ny forvaltningslov har vore i emning sidan Forvaltningslovutvalet la fram sitt lovforslag i NOU 2019: 5, som òg inneheldt ei nynorsk omsetjing av lovforslaget til utvalet. Det tydelegaste enkeltgrepet regjeringa og justisministeren kan gjere i nokolunde nær framtid, er å sjå til at Stortinget får eit lovforslag på nynorsk å handsame.

Skriftspråket i lovene påverkar den skriftlege kvardagen i det offentlege og private. Både lovene, forskriftene og lovforarbeida vert ofte siterte, og dermed gjev tekstane tunge føringar i kva ord, omgrep og uttrykksmåtar som vert mest vanlege å bruke, og kva skriftspråk me ser mest av. Vidare er det ei viktig kjelde til utvikling av nynorsk fagspråk og forvaltningsspråk.

Den nye språklova frå 2021 opna eit nytt kapittel i norsk språkhistorie. No skal nynorsken aktivt fremjast av det offentlege Noreg, nettopp fordi det er det minst brukte av dei to jamstilte norske skriftspråka, med tilslutnad frå eit samrøystes Storting.

I det særlege ansvaret det offentlege har for å fremje nynorsk, må det òg liggje at både regjeringa og Stortinget må ta språkpolitisk ansvar og syte for at også fordelinga mellom nynorsk og bokmål i Noregs lover er i samsvar med intensjonane i språklova.

Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag
Sigbjørn Råsberg, leiar i Juristmållaget 

NRK klarte ikkje nynorskkravet på radio og nett

0

NRK klarte nynorskkravet på TV, men ikkje radio og nett. Norsk Målungdom etterlyser fleire nynorskjournalistar.

NRK har eit krav om 25 prosent nynorsk på kvar av plattformene. Tala for 2023 viser at statskanalen klarar nynorskkravet på TV, men ikkje på nett og radio.

I 2023 var nynorskdelen på NRK:

  • NRK radio: 22 prosent
  • NRK TV: 27,9 prosent
  • NRK.no: 22,4 prosent

Tobias Christensen Eikeland er leiar i Norsk Målungdom. Foto: Norsk Målungdom

Vil ha meir nynorsk på nett

Leiar i Norsk Målungdom, Tobias Christensen Eikeland, meiner NRK bør fokusere på å få opp nynorskdelen på nett og i sosiale medium.

– Vi er sjølvsagt kjempeglade for at NRK får det til på TV, men me er ikkje nøgde fordi ein av dei viktigaste arenaane er på nett. Mange finn nyheitene på nett og sosiale medium, difor er det spesielt viktig at ein finn nynorsk i desse kanalane, seier han på telefon til Framtida.no.

Han rosar statskanalen for å klare over 25 prosent nynorsk totalt, men oppmodar til å tilsette fleire nynorskjournalistar som kan skrive for nett.

– Generelt så synest vi at 25-prosentregelen er ein veldig viktig måte å få til nynorsk i ålmenta. NRK er jo ein av dei viktigaste nynorskprodusentane vi har, understrekar Eikeland.

Språksjef Karoline Riise Kristiansen. Foto: Ole Kaland / NRK

– Burde klare 25 prosent nynorsk på kvar plattform

Språksjef i NRK, Karoline Riise Kristiansen er nøgd med at dei ligg over 25 prosent nynorsk totalt, men meiner det ikkje er godt nok.

– Vi burde sjølvsagt klare 25 prosent nynorsk på kvar enkelt plattform, både TV, radio og nett, skriv ho i ein e-post til Framtida.no.

Ho forklarar at teljinga på nett er den enklaste, medan TV måler både munnleg språk og teksting.

– Det er enklare å planlegge for nynorsk teksting av program som kjem fram i tid, for eksempel på utanlandske seriar, filmar og dokumentarar, enn å planlegge nynorsk munnleg i notid på radio. Difor er det enklare å legge til rette for ein høgare nynorskprosent på TV enn vi kan på radio. Så vi kan vel eigentleg seie at kombinasjonen av både skriftspråk og tale, og at begge blir målt, er suksessoppskrifta på TV.

Nettsatsing

I 2020 var delen nynorsk på NRK.no 17 prosent. Nettsjef Hildegunn Amanda Soldal har difor leia ei satsing for å auka nynorskdelen på nett.

Språksjef Riise Kristiansen meiner klare, konkrete mål i enkeltredaksjonar, kursing, retningslinjer for bruk av språkteknologi, tilsetjing av fleire nynorskjournalistar og ei større bevisstgjering av kva som fører til auka bruk av nynorsk, er grunnen til nynorskauken.

Vi kunne ha valt ei «billegare løysing» med mykje større bruk av språkteknologi for eksempel, men det er det systematiske arbeidet som gir gode ringverknadar på sikt, meiner vi, skriv Riise Kristiansen.

Språk følgjer sak

– Har de noko tal på nynorskdelen i sosiale medium?

– Når det gjeld tal på nynorskbruken i sosiale medium så har nynorskorganisasjonane ønskt seg det tidlegare også, men det har vi dessverre ikkje. Desse aktørane er det ikkje NRK som eig og difor har vi heller ikkje tal på bruken av nynorsk i dei, slik som vi har på eige innhald. Men retningslinjene våre er at «språk følger sak», så om ei sak er på nynorsk, så skal også snap-historia vere på nynorsk, berre for å nemne eit døme på korleis vi gjer det, svarar språksjefen, og legg til:

– Så er det jo også slik at NRK har ein strategi om å publisere mindre i sosiale medium, så difor er det å lage nye verktøy for å kunne måle delen nynorsk hos eksterne aktørar heller ikkje eit satsingsområde for oss.

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng.

11,4 prosent av norske elevar har nynorsk som hovudmål, skriv nettavisa Framtida. Det siste året har talet gått ned 0,1 prosentpoeng. Talet har gått ned sidan 2001 då det var 14,8 prosent som hadde nynorsk som opplæringsmål, ifølgje SSB.

Elevane følgjer opplæringsmålet som skulen har valt frå 1. til 7. klasse. Frå 8. klasse kan elevane sjølve velja om dei vil halda på nynorsken eller byta til bokmål.

– Det er ein nedgang, men likevel ganske stabilt. Me ser òg av tala at det er særleg i randsonene at nynorsk er under press. I kjerneområda står det ganske greitt til, seier leiar Synnøve Marie Sætre ved Nynorsksenteret til Utdanningsnytt.

Om lag halvparten av elevane i Vestland og Møre og Romsdal har nynorsk som opplæringsmål i skulen. Randsoneområda for nynorsken er dalstrok på Austlandet som Hallingdal, Telemark, Gudbrandsdalen og Valdres. I Innlandet, der dei to sistnemnde dalstroka ligg, var det i 2021 8,06 prosent som hadde nynorsk i skulen i fylket. No er det 7,18 prosent.

– Det er ein nedgang i det totale elevtalet i dei områda der nynorsken står sterkt. Så det handlar ikkje nødvendigvis om ei styrking av bokmål. Den demografiske tendensen er sterkare enn språkskiftet, seier Sætre.

Prosentandel elevar som har nynorsk som opplæringsspråk:

Agder: 3,37 prosent

Innlandet: 7,18 prosent

Møre og Romsdal: 47,91 prosent

Nordland: 0 prosent

Oslo: 0 prosent

Rogaland: 21,67 prosent

Troms og Finnmark: 0,01 prosent

Trøndelag: 0,01 prosent

Vestfold og Telemark: 3,46 prosent

Vestland: 47,92 prosent

Viken: 0,31 prosent

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret.

Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30 millionar kroner for å vera likestilt med Nationaltheatret. Dei siste 30 åra har Det Norske Teatret mista nær ein million i året. Norsk språk og norsk kultur taper terreng i eit stadig meir globalisert underhaldningstilbod.

Staten bør følgje opp si eiga språklov med å likestille det nynorske nasjonalteateret Det Norske Teatret med Nationaltheatret.

– Skal Oslo vera ein hovudstad for heile landet, så er det viktig at det nynorske nasjonalteateret ikkje får mindre i statsstøtte. Styret oppmodar alle medlemskommunane om å gå saman om å støtta det nasjonale nynorskteateret, seier styreleiar i LNK, Sara Hamre Sekkingstad.

LNK har vedtatt å kjøpa ein teaterstol for å støtta aksjonen.

Korleis kan du eller kommunen din hjelpa?

• Del gjerne, dersom du støttar Det Norske Teatret!

Støtt gjerne aksjonen økonomisk. Du kan anten gi eit valfritt beløp, eller kjøpe ein av fordelane i fordelsprogrammet vårt.

• Er du med i eit lag eller ein organisasjon som vil støtta kampanjen, kan du finna kampanjemateriell her.

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

0

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet skal ha undervising og oppfølging på nynorsk i alle fag, ikkje berre i norskfaget.

– Eit viktig funn i rapporten er at studentar som ikkje tek utdanning innanfor norskfaget, svært sjeldan får vurdert nynorskkompetansen sine, seier Ida Marie Jegteberg, ansvarleg for undersøkinga. Ho er stipendiat ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

– Ifølgje emneplanane vi har undersøkt, må ikkje studentane som tek praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og lektorutdanning i andre fag enn norsk, skrive på nynorsk på noko tidspunkt gjennom utdanninga si. Og desse studentane utgjer ein ganske stor del av lærarane i framtida, legg ho til.

Ho fortel vidare at dersom utdanningsinstitusjonane i det heile testar nynorskkompetansen til studentane, gjer dei det i hovudsak ved heimeeksamen. Altså ein testsituasjon utan tilsyn. Bokmålskompetansen blir testa ved skuleeksamen.

Språkdirektør Åse Wetås minner om det språkpolitiske ansvaret som Kunnskapsdepartementet sit med.

– Språklova gir det offentlege eit særleg ansvar for å fremje nynorsk, som er det minst brukte av dei to norske skriftspråka. Opplæringssektoren står i ei særstilling i arbeidet med å sikre norsk som eit språk som kan nyttast på alle samfunnsområde, seier ho.

BankID også på nynorsk

0

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det.

Nyheita om at BankID er tilgjengeleg på nynorsk, førte til jubel hos Språkrådet.

– BankID er ei sentral og synleg teneste i den moderne kvardagen. Tenesta er mykje brukt av innbyggjarane, og difor er det viktig og gledeleg at vi får ho på nynorsk, seier Margrete Kvarenes, avdelingsdirektør for språk og skule og offentleg forvaltning i Språkrådet.

Dersom ein ønskjer å få BankID på nynorsk, må ein gå inn i innstillingane på telefonen eller PC-en og setje språket til nynorsk. (©NPK)

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking viser at nynorsken står svakt i lærarutdanningane.

Over 70 000 elevar i Noreg skal ha undervisning og oppfølging på nynorsk i alle fag, ikkje berre i norskfaget. Rapporten frå undersøkinga viser at mange lærarstudentar kan fullføre studia utan å bli vurderte i nynorsk.

– Eit viktig funn i rapporten er at studentar som ikkje tek utdanning innanfor norskfaget, svært sjeldan får vurdert nynorskkompetansen sin, seier Ida Marie Jegteberg, som leidde undersøkinga i ei pressemelding frå Språkrådet.

Jegteberg er stipendiat ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

– Ifølgje emneplanane vi har undersøkt, må ikkje studentane som tek praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og lektorutdanning i andre fag enn norsk, skrive på nynorsk på noko tidspunkt gjennom utdanninga si. Og desse studentane utgjer ein ganske stor del av lærarane i framtida.

Ulik testing av kompetansen

Dersom utdanningsinstitusjonane i det heile testar nynorskkompetansen til studentane, gjer dei det i hovudsak ved heimeeksamen, viser undersøkinga. Det er altså ein testsituasjon utan tilsyn. Bokmålskompetansen, derimot, blir testa ved skuleeksamen.

Språkdirektør Åse Wetås minner om det språkpolitiske ansvaret som Kunnskapsdepartementet sit med.

– Språklova gjev det offentlege eit særleg ansvar for å fremje nynorsk, som er det minst brukte av dei to norske skriftspråka. Opplæringssektoren står i ei særstilling i arbeidet med å sikre norsk som eit språk som kan nyttast på alle samfunnsområde.

Sjå debattar om språk i lærarutdanninga

27. november blir rapporten lansert på eit nettseminar med spennande fag på timeplanen og to munnlege gruppeoppgåver. Ikkje skulk – her kan du sjå deg på seminaret.

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV.

Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje Sunnmørsposten. Endeleg vedtak blir gjort i kommunestyret seinare i år.

Formannskapet slutta seg til kommunedirektøren si tilråding om at Ålesund kommune skal vera ein språknøytral kommune der det er valfridom for tilsette til å nytta både nynorsk og bokmål.

For at Ålesund kommune skal oppfattast som ein språknøytral kommune føreslår
kommunedirektøren at kommunestyret ikkje gjer eit vedtak om kva språk staten skal nytta i den skriftlege kommunikasjonen med kommunen.

Men innbyggjarane vil framleis møta ein god del nynorsk frå kommunen. Mesteparten av nettsidene, økonomi- og planprogrammet Framsikt, årsmeldinga og faktura til innbyggarane er noko av det som framleis vil vera på nynorsk.

Ålesund blei verdas største nynorskkommune i kommunestyrevedtaket 12. desember 2019, i samband med kommunereforma. Frå årsskiftet går Haram ut av Ålesund.

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

0

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur.

Den gratis Fosse-festen finn stad på Litteraturhuset i Oslo 7. til 10. desember og blir arrangert saman med Det Norske Samlaget. Jon Fosses nobelforedrag blir strøymt direkte på storskjerm torsdag ettermiddag, etter ei personleg innleiing av Olaug Nilssen.

I tre dagar skal det vanke eit variert kunstnarisk program for både barn og vaksne. Fosse-fans som Oslo-biskop Kari Veiteberg og forfattarane Brit Bildøen, Vigdis Hjorth, Tore Renberg, Kathrine Nedrejord, Kjartan Fløgstad og Brynjulf Jung Tjønn deler perspektiva sine på forfattarskapen hans – medan Linda Eide og Sjur Hjeltnes skal ha «innføring i Fosse for dumskallar».

Skodespelarane Trine Wiggen og Vetle Bergan framfører Fosse-dramatikk, medan Sandra Kolstad, Tuva Syvertsen, Ingrid Olava og Gjertrud Jynge trør til musikalsk med tonesette Fosse-dikt.

Om årsaka til feiringa seier Håkon Kolmannskog, forlagssjef i Samlaget:

– Nobelprisen til Jon Fosse er rett og slett eit eventyr. For første gong på nesten hundre år har ein norsk forfattar fått den gjævaste litteraturprisen – for ei anerkjenning av Fosse, norsk litteratur og det nynorske språket.

(©NPK)

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

0

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen, og det er denne Vestland fylkeskommune vil vere med å bidra til.

Fylkesutvalet har løyvd 300.000 kroner til eit arrangement i Bergen for å markere at Jon Fosse får Nobels litteraturpris for 2023, skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding

– Det er første gong ein forfattar frå fylket vårt får denne prisen, og det er første gong ein forfattar som skriv på nynorsk, får prisen. Språket og det vestlandske er ein essensiell del av forfattarskapen til Fosse. Men det er interessant at det vi les som særskilt vestlandsk, også er noko som finn gjenklang over så å seie heile verda, seier fylkesordførar Jon Askeland.

(©NPK)

Kartverket satsar på nynorsk

0

November er nynorskmånad i Kartverket, og i det høvet legg verksemda ned ein ekstra innsats for å auke bruken av nynorsk på kartverket.no og andre kommunikasjonsflater.

– Vi oppmodar alle tilsette til å bruka nynorsk internt og eksternt i november, seier kommunikasjonsdirektør Synne Storvik i Kartverket i ei pressemelding.

Språklova krev at sentrale statsorgan skal veksle mellom bokmål og nynorsk i allment tilgjengeleg materiale, slik at ingen av skriftspråka er representerte med mindre enn 25 prosent. Statistikken viser at svært få organ oppfyller lovkravet.

Ifølgje rapportering gjort av Språkrådet har Kartverket auka nynorskandelen på nettsidene frå 21 til 22 prosent i 2022, og i sosiale medium ligg andelen på 18–29 prosent. Likevel lukkast Kartverket ikkje med å oppfylle kravet om 25 prosent nynorsk i 2022.

For å styrke det språklege samarbeidet, har Kartverket etablert ei eiga nynorskhjelp der engasjerte kollegaer hjelper dei som ikkje skriv like mykje nynorsk.

(©NPK)